Fri­het el­ler tvång att bära slö­ja?

Är den främst ett för­tryck mot kvin­nors fri­het el­ler är det de för­ut­fat­ta­de me­ning­ar­na om kvin­nor­na som bär dem som är det sto­ra pro­ble­met?
Till att bör­ja med: Hi­jab-upp­ro­pet är för det förs­ta en hand­ling som tar ställ­ning mot våld mot kvin­nor som bär slö­ja. För att syn­lig­gö­ra pro­tes­ten och sym­pa­ti­se­ra med den gra­vi­da kvin­na i Fars­ta som fick sin hu­vud­bo­nad av­sli­ten och där­ef­ter hu­vu­det dun­kat mot en bil är ett slöjbeklätt själv­por­trätt en ef­fek­tiv hand­ling för att syn­lig­gö­ra pro­tes­ten.
Pro­ble­met som en del ser i hand­ling­en är att det kan tol­kas som ett be­ja­kan­de av att be­slö­ja kvin­nor. Sva­ret på det­ta ifrå­ga­sät­tan­de har då bli­vit att pro­tes­ten går ut på fri­he­ten att själv få väl­ja, både i be­ty­del­se av re­li­gi­ons­till­hö­rig­het och hur man klär sig.
Ur ett väs­ter­ländskt sätt att se på sa­ken finns det ett ifrå­ga­sät­tan­de i hur själv­valt det egent­li­gen är när en kvin­na väl­jer slö­ja. En del kvin­nor ger ut­tryck för att de ser det­ta som en själv­klar hand­ling av sin tro och en del me­nar till och med att de ser en fri­het i att kun­na bära slö­ja istäl­let för alla de at­tri­but and­ra kvin­nor en­ligt mo­de­tren­der väl­jer att ha på sig.
De­bat­ten om slö­jans be­ty­del­se lär fort­sät­ta län­ge än och en sak kan båda si­dor ändå enas om – våld mot den som väl­jer slö­ja är en myc­ket då­lig ar­gu­men­ta­tion.

Dagens fråga

Har du badat vid Bjärlången?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×