Rektorer mot politiker

Sägs det inte rakt ut av de in­ter­vju­a­de per­so­ner­na, går det att läsa mel­lan ra­der­na att stäm­ning­en är an­strängd. Nu finns den­na ten­dens svart på vitt i en rap­port från SNS, Stu­die­för­bun­det Näringsliv och Sam­häl­le. I rap­por­ten kon­sta­te­rar man att 43 pro­cent av rek­to­rer­na an­ser att po­li­ti­ker­na i ut­bild­nings­nämn­den sak­nar till­räck­lig kom­pe­tens och frå­gar man po­li­ti­ker­na är det knappt en tred­je­del som an­ser att rek­to­rer­na har rätt kom­pe­tens.
Nog lå­ter det som ett bra un­der­lag för en såpa full av in­tri­ger, men tra­giskt nog hand­lar det om verk­lig­he­ten och om män­ni­skor som le­der vår sko­la dit vi sän­der våra barn. Alla ta­lar om strä­van mot en bätt­re sko­la, men här är en rap­port som kan vara vik­ti­ga­re än bra många and­ra i flo­den av skolrapporter. Den är vik­tig där­för att den be­rör led­ning­en av sko­lan och bris­ten på för­tro­en­de mel­lan de som styr sko­lan. Hur stor skuld som lig­ger hos re­spek­ti­ve part går inte att säga ef­ter­som var­je kom­mun och var­je sko­la har sin si­tu­a­tion att han­te­ra.
De som sit­ter i de po­li­tis­ka för­sam­ling­ar­na har dock det att ta till sig att de­ras brist på att över­läm­na an­sva­ret till en rek­tor får kon­se­kven­ser, forsk­ning­en sä­ger näm­li­gen att rek­to­rer har stor be­ty­del­se för den pe­da­go­gis­ka verk­sam­he­ten och ele­ver­nas re­sul­tat. Men även rek­to­rer be­hö­ver gi­vet­vis ha för­stå­el­se för po­li­ti­kers be­hov att kun­na på­ver­ka sko­lan, trots allt är de folk­val­da och ska kun­na stå upp för den skol­po­li­tik de ut­lo­vat till sina väl­ja­re.

Det finns som sagt inte en­dast en lös­ning som fun­kar för alla sko­lor, men en god hjälp finns i tyd­li­ga rikt­lin­jer som vi­sar vem som bär an­svar för vad samt att ska­pa för­ut­sätt­ning för en bra dia­log. Det är in­get man fix­ar på en dag, men det mås­te ske för att ge sko­lan ar­bets­ro.

×