radioapparater skulle bli obrukbara. Foto: TT

Skro­ta Dab-pla­ner­na

Sve­ri­ges Radios led­ning har län­ge dri­vit på för att – till sto­ra kost­na­der – gå över från ana­log till di­gi­tal pro­duk­tion av ra­dio.

Någ­ra peng­ar till den­na sats­ning ha inte kom­mit men po­li­tiskt har ra­di­ons led­ning fått fram en ut­red­ning om di­gi­tal ra­dio ba­se­rad på Dab-tek­nik. Ett be­tän­kan­de la­des fram i slu­tet av för­ra året.
Men utan­för ra­dio­led­ning­en finns det in­get in­tres­se för en så­dan för­änd­ring.

FM-ban­det som an­vänds för ra­dio­sänd­ning­ar­na har in­get al­ter­na­tivt an­vänd­nings­om­rå­de. Här finns allt­så in­get att tjä­na. Tvärt­om går det att ut­veck­la FM-ban­det om det skul­le upp­stå ef­ter­frå­gan på fler ra­dio­fre­kven­ser.

Hos ra­dio­lyss­nar­na finns ingen ef­ter­frå­gan på di­gi­ta­la sänd­ning­ar. Kva­li­tets­skill­na­den mel­lan ana­log och di­gi­tal ra­dio är inte så stor att det mo­ti­ve­rar en kost­sam för­änd­ring. För ra­dio­lyss­nar­na blir kon­se­kven­ser­na, pre­cis som när tv di­gi­ta­li­se­ra­des för någ­ra år se­dan, att be­fint­li­ga ap­pa­ra­ter blir obruk­ba­ra. Det in­ne­bär nya kost­na­der för hus­hål­len.

Eller kan­ske inte. Tek­nik­ut­veck­ling­en gör att många re­dan nu lyss­nar på ra­dio via da­torn. Om da­gens ra­dio­ap­pa­ra­ter skul­le gö­ras obruk­ba­ra ge­nom en över­gång till di­gi­ta­la sänd­ning­ar är det nog inte många som skul­le er­sät­ta sina gam­la ra­dio­ap­pa­ra­ter med nya, utan de skul­le över­gå till att lyss­na helt via oli­ka da­to­rer – inte minst mo­bi­ler.

Myn­dig­he­ten PTS, som bland an­nat för­de­lar FM-fre­k- ven­ser­na, har i ett re­missvar så­gat ut­red­nings­för­sla­get full­stän­digt. In­get an­nat land har be­slu­tat att släc­ka ned det ana­lo­ga nä­tet, som ger alla hus­håll i lan­det till­gång till ra­dio­sänd­ning­ar­na, på­pe­kar PTS.

Myn­dig­he­ten av­rå­der från att ge­nom­fö­ra ut­red­ning­ens för­slag att gå över till Dab-tek­ni­ken. Det finns helt en­kelt inte till­räck­li­ga skäl för en så­dan kost­sam och ge­nom­gri­pan­de re­form.
Lyss­na på PTS och skro­ta Dab-radiopla­ner­na! Det är vik­ti­ga­re att byg­ga ut bred­band till alla.

×