Ste­fan Löfven på Råg­sveds ser­vi­ce­hus. Foto: TT

Svenska mo­dellen?

Skräm­sel­tak­tik ska nu för­söka vända So­ci­al­de­mo­kraternas ra­san­de opi­ni­ons­siff­ror. När Ste­fan Löfven höll tal i Stock­holms­för­or­ten Råg­sved i går var det ett fron­tal­an­grepp på Allians­par­tierna. Eller snarare målade Löfven upp en vrång­bild av mot­stån­da­rnas po­li­tik och an­grepp den­na.
Den svenska mo­dellen be­höver för­svaras, var Ste­fan Löfvens hu­vud­bud­skap. Men san­ningen är att in­gen ifrå­ga­sätter den svenska mo­dellen med ge­men­samt fi­nan­sierad väl­färd och att ar­bets­mark­nadens parter har hu­vud­an­svaret för löne­bil­dningen och vill­koren på ar­bets­mark­naden. Det som dis­ku­teras är för­änd­ringar på mar­gi­nalen.
Men Löfven och den so­ci­al­de­mo­kra­tiska le­dningen verkar des­pe­rat. Det är kan­ske inte så un­der­ligt när opi­ni­ons­siff­rorna nu en läng­re tid har legat på sam­ma el­ler till och med läg­re nivå än de sis­ta vec­korna av Hå­kan Juholts par­ti­le­dar­tid.
Re­dan i val­rö­rel­sen hö­r-des des­pe­ra­tionen när so­ci­al­de­mo­kraterna talade om att ”Sve­ri­ge håller på att gå sön­der”. Vad som skulle gå sön­der var oklart.
Nu för­söker Löfven på nytt med en vrång­bild av vad mot­stån­da­rna står för. Trots skat­te­sänk­ningarna för­ra val­pe­ri­oden ökade statens och kom­munernas skat­te­in­täkter tack vare fler som fick jobb. Nå­gra dras­tiska ned­skär­ningar i väl­färden ge­nom­fö­rdes inte. ”Vinst­jakten” i väl­färds­fö­re­tagen är ock­så en bluff. Branschen har inte höga vinst­ni­våer och kva­li­teten i vård och om­sorg är snarare hög­re än i kom­munerna.
Det mest kon­kreta ut­ta­lan­det från Löfven var att ”fattiglöner” nu fö­re­slås. Men det är ock­så fel. In­gen har fö­re­slagit nå­gra sän­kta löner. Där­emot be­hövs ny­tän­kan­de för att de många flyk­ting­in­vand­ra­rna utan ut­bildning ska ha en chans att få ett jobb. För dem är låg lön un­der ett par år bätt­re än att stän­digt leva på ännu lägre bi­drag.
Löfvens mo­dell är att stoppa fler asyl­sö­kan­de. Och stat­lig lö­ne­po­li­tik för att ge lä­ra­re hög­re lön driver hans egen rege­ring. Så vad be­tyder hans svenska mo­dell?

×