Volvo ansvarar för vattenregleringen i Immeln enligt en vattendom från 1955. ARKIVBILD

Volvo misskötte vattenregleringen i Immeln

IMMELN Volvo Personvagnar AB döms för att ha misskött vattenregleringen av Immeln.
Straffet blir företagsbot på 50 000 kronor.

Volvo ansvarar för vattenregleringen av Immeln enligt en vattendom från 1955.
Vattenregleringen sker främst genom hantering av ett dämme mellan Immeln och Filkesjön, där vattnet rinner i en smal passage. Syftet med vattenregleringen är ur Volvos perspektiv att undvika översvämningar på företagets fabrik i Olofström.

Enligt Kristianstads tingsrätts dom får tappningen från Immeln över ett dämme i Edre ström inte underskriva 1 kubikmeter per sekund mellan 1 oktober och 15 oktober och övrig tid på året får den inte underskrida 0,4 kubikmeter/sekund.
Från den 26 juli 2013 till den 6 september 2013 har dock den föreskrivna tappningsmängden underskridits vid tio tillfällen. Under tiden från den 26 juli till den 20 augusti var värdena vid varje mättillfälle för låga.
Därmed har Volvo brutit mot villkoret i vattendomen.

I domen mot Volvo framgår att Volvo inte själv skött dämmet och kontrollen av att minimitappningen sköts, utan man har anlitat företaget Dalkia.
Enligt rutinerna skulle Volvo få rapporter om mätvärdena varje fredag och enligt tingsrätten talar inget för att dessa rutiner inte har följts under perioden då mätvärdena var för låga.
Det innebär att Volvo vid fyra tillfällen i rad fick rapporter om för låga värden, vilket enligt domen är klara indikationer på att Dalkia inte på ett godtagbart sätt förmådde sköta sitt åtagande avseende vattenreglering.
Trots det vidtog inte Volvo några åtgärder för att komma till rätta med bristerna, vilket enligt tingsrätten måste förklaras med brist på relevanta rutiner.

Att Volvo på ett förvisso oklanderligt sätt har delegerat ansvaret för vattenregleringen till Dalkia befriar inte Volvo från ansvaret att vidta åtgärder när vattenregleringen inte sköttes.
Volvo borde enligt tingsrätten haft rutiner som gjorde att bristerna åtgärdades.
Underlåtenheten att ha sådana rutiner har varit omedvetet oaktsam och har inneburit att Volvo inte har gjort vad som skäligen kunde krävas för att förebygga brottsligheten.

Uppgifter från limnolog (expert på sötvatten och där levande organismer) gör gällande att avvikelserna från vattendomen under 25 hela dagar riskerade att orsaka allvarliga skador på organismer som lever i sjösystemet.
Bland de organismer som riskerade att skadas fanns ett genetiskt unikt fiskbestånd i form av Immelnöring.
Även om Volvos oaktsamhet varit omedveten kan den inte anses som ringa, menar tingsrätten, och företaget ska därför åläggas en företagsbot.

Utredningen visar enligt domen att brottet inte lett till några skador på naturen men att det har funnits fara för skador.
Brottet har inte haft några ekonomiska motiv och det har inte begåtts med vare sig uppsåt eller av medveten oaktsamhet.
Företagsbotens storlek stannar därför vid 50 000 kronor.

Läs mer:

Dagens fråga

Har du fastat någon gång?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×