Misstänkliggjord relation. Foto: TT

Otrygg­het nyc­kel­ord

Två äm­nen do­mi­ne­rade risk­dagens par­ti­le­dar­de­batt – hur brotts­lig­heten ska mö­tas och för­svars­po­li­tiken. För näs­tan alla ta­la­rna var det­ta prio­ri­te­rade om­rå­den, där be­hovet av trygg­het var nyc­kel­ord.
Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) an­slog tonen när han i sin in­ledning med­delade för­slag till skärpta straff för va­pen­in­ne­hav och ob­li­ga­to­risk häk­tning för grovt va­pen­brott och in­ne­hav av hand­gra­nater.
Anna Kin­berg Batra (M) följde upp mer slag­ords­mäs­sigt med att kräva att ”kri­mi­nella måste stoppas – i fäng­el­se”. Även Gus­tav Fridolin (MP) tog ovan­ligt nog upp brotts­lig­heten och mar­ke­rade att ”yr­kes­kri­mi­nella ska bort från ga­torna”.
Väns­ter­le­da­ren Jonas Sjö­stedt av­vek. För honom är Sve­ri­ges 178 mil­jar­därer ett större pro­blem. Han vill komma åt de­ras för­mö­gen­heter ge­nom be­skattning.
Om det var stor enig­het om att brotts­lig­heten måste be­kämpas ef­fek­tivare (riks­po­lis­chefen fick Ste­fan Löfvens ut­ta­lade för­troende på fråga av Anna Kin­berg Batra), så var enig­heten min­dre om för­svaret. Ton­gångarna från Sälenkonferensen gick igen och nå­gon större enig­het ut­kris­tal­li­serades inte.
An­nie Lööf (C) och Anna Kin­berg Batra för­sökte få igång en de­batt om den fort­satt höga ar­bets­lös­heten och utan­för­skapet och om fö­re­ta­gan­dets vill­kor utan att få Ste­fan Löfven att gå igång. Han var stolt men inte nöjd med att ar­bets­lös­heten sjunker och att sys­sel­sättningen är hög­re än den nå­gon­sin upp­mäts av EUs sta­ti­stik­or­gan Eu­ro­stat.
Inte hel­ler Lööfs be­to­ning av att lands­bygden måste få del av ut­veck­lings­kraften vållade nå­gon de­batt, trots att enig­heten inte är så stor som vissa vill ge in­tryck av.
In­tres­sant var Löfvens och Fridolins sam­man­koppling av M och SD i ett par re­pliker. Det ser ut som en stra­te­gi som kan bli be­svä­ran­de för M. För Åkesson var frå­gorna om par­tiets ryska kopp­lingar svårare att tur­nera. Att prata runt om an­nat håller inte i längden.

×