Vänhems vårdcentral har även familjecentral och äldremottagning och tar snart över kvälls- och helgmottagningen från sjukhuset. Vänhem stöttar även andra vårdcentraler inom rehab.

Vänhems vårdcentral flyttar till nya lokaler

Hässleholm Vårdcentralen Vänhem har vuxit ur 70-talsbygget vid Frykholmsgatan. En ny vårdcentral planeras i bottenvåningen till ett nytt bostadshus, som ska byggas på fastigheten.

– Vi diskuterar nu ett förslag till detaljplan för området som i dagligt tal kallas Paradiset och Doktorn. Det är i Doktorn, där vårdcentralen är belägen i dag med parkeringsplatser på båda sidor, som vi vill bygga bostäder med en ny vårdcentral och ett parkeringshus med radhus på taket, förklarar Fredrik Sörling, regionchef för Fastighets AB Stenvalvet.
Förslaget till detaljplan har tagits fram av kommunen och ska nu genomgå den sedvanliga genomlysningen med synpunkter från berörda parter.

Vänhems vårdcentral är den tredje största vårdcentralen i Skånevård Kryh (Kristianstad, Ystad och Hässleholm) med över 11 000 listade.
På ett år har 500 listade tillkommit och från och med 1 april flyttar kvälls- och helgmottagningen på sjukhuset dit också.
– Lokalerna är byggda för hur en vårdcentral planerades på 1970-talet. Logistiken är inte den mest optimala. I nuläget finns en del ”flaskhalsar” i byggnaden och det saknas vissa funktioner för att klara dagens krav på tillgänglighet, logistik och funktioner, förklarar Alice Lindström handläggare på förvaltningsstaben i Kryh.
Fastighetsägaren har erbjudit regionen att hyra nya lokaler i nära anslutning till den befintliga byggnaden.
Regionfastigheter sköter förhandlingarna med Stenvalvet, som i sin tur förhandlar med kommunen om detaljplaneförslaget.
– När kostnadskalkylen är framtagen ska ett kostnadsförslag tas fram, berättar Linda Strömbäck, enhetschef för ekonomisk förvaltning på Regionfastigheter.

Om allt går enligt Stenvalvets planering ska det nya bygget stå klar någon gång 2019.
Men från regionens sida bedömer man det som väl optimistiskt. Det kan dröja ytterligare något, eller några år.
Knäckfrågan för regionen är vad Stenvalvet vill ha i hyra.
– Det blir föremål för förhandlingar med Stenvalvet och beror på vad vi blir erbjudna, säger Alice Lindström.
Eftersom regionen vill bevaka sitt förhandlingsläge vill de inte nämna någon nivå en hyra som de känner sig bekväma med.

Region Skåne har tagit ett antal beslut om mångmiljardinvesteringar i de stora sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg.
De mindre sjukhusen är också i stort behov av om- och nybyggnad i varierande grad.
I Hässleholm ska regionen förhandla med kommunen om en helt ny byggnad för ortopedkirurgin med tillhörande enheter och vårdavdelningar för runt en kvarts miljard kronor.
Samtidigt är regionens ekonomi mycket ansträngd med stora underskott, vilket kräver prioriteringar och hård kostnadskontroll.

– Det är viktigt att vi tar fram en bra strategi för lokalåtgärder, som är anpassade till det rådande ekonomiska läget, förklarar Alice Lindström.
Irene Nilsson (S) är andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh.
– Det är viktigt att vi anpassar våra lokaler för att möta sjukvårdens behov på sikt. Man får titta på helheten. En ny vårdcentral Vänhem är en del i priolistan över äskade investeringar i Kryh fram till år 2020, som vi ska prata om på Kryh-sammanträdet i dag fredag.

×