Svarte Pet­ter-spelet då­ligt för kom­munen

Rest­al­li­ansen i Häss­le­holm har för­sökt hitta sam­ar­bets­former med den av­gångna röd­gröna nästanmajoriteten i full­mäk­tige. Ett er­bjudande om sam­lings­sty­re gavs, där blockskiljande frå­gor skulle läg­gas åt si­dan fram till va­let.
Det kan tyc­kas som en rim­lig lö­sning på en omöj­lig si­tua­tion i Hässleholmspolitiken. Men det gick inte hem och ef­ter tre ”sitt­ningar” av­slu­tades för­hand­lingarna utan re­sul­tat. Nu ska Pär Palm­gren (M) för­söka sty­ra vidare till­sam­mans med Ro­bin Gus­tavs­son (KD) och John Bruun (L) trots bara 15 av 61 man­dat i full­mäk­tige.
Lena Wallentheims (S) hu­vud­krav in­för för­hand­lingarna har ut­ta­lat varit att bud­geten måste re­vi­deras. Det sade sig Pär Palm­gren be­redd att göra för nå­gra nämnder och för in­ves­te­ringarna, så in­nan real­dis­kus­sioner startat kan det inte ha stoppat en upp­gö­rel­se.
Det verkar istäl­let ha varit för­sla­get om sam­lings­sty­re och att SD där­med skulle bli of­fi­ci­ellt op­po­si­tions­par­ti med rätt till alla 2:e vice­ord­fö­ran­de­posterna som var oac­cep­ta­belt.
Visst kan man ha syn­punkter på att SD skulle få rollen som en­sam op­po­si­tion. Man kan be­fara att det kan ge många miss­nö­jes­röster till SD i kom­man­de val. Men det kaos som upp­stått och som nu ser ut att fort­sätta fram till va­let kan följden ändå bli den­sam­ma. SD kan fram­ställa sig som oskyl­digt till kaoset och ta röster på miss­nö­je med par­tiernas oför­må­ga att komma över­ens.
När de röd­gröna läm­nade sina ord­fö­ran­de- och vice­ord­fö­ran­de­poster var en bak­tan­ke att den nya sty­ret skulle ha svårt att sätt nå­gra av­tryck fram till va­let och att det där­för skulle gynna de par­tier som tvingats bort ge­nom M-sam­ar­be­tet med SD.
Med sin press­kon­fe­rens kastar Pär Palm­gren till­ba­ka Svarte Pet­ter till Lena Wallentheim. Hen­nes avvisande av Palm­grens in­vit gör att hon nu får dela skulden för kaoset. För kom­munen hade en upp­gö­rel­se varit bätt­re.

×