Bomb­kra­ter utan­för den tys­ka am­bas­saden i Ka­bul. Foto: TT

Pausa ut­vis­ningarna

Sä­ker­hets­lä­get i Af­gha­nis­tan har för­sämrats den senaste ti­den. Det slår Migrationsverket fast i en färsk rap­port men fort­sätter ändå att utvisa asyl­sö­kan­de som fått av­slag.
I maj sprängdes en bomb i Ka­bul nära den tys­ka am­bas­saden med 150 döda som följd. Ny­li­gen sprängde en själv­mords­bom­ba­re sig vid en shia­mus­limsk mos­ké, och det är bara det senaste i en rad så­dana dåd som IS riktar mot shia­mus­limer.
Ta­li­banerna har trappat upp sin krig­för­ing i flera pro­vinser, och ter­ror­gruppen Daesh/IS har allt­så ock­så in­ten­si­fierat sina an­grepp, sär­skilt mot den hazariska folk­gruppen, som mån­ga flyk­tingar i Sve­ri­ge till­hör.
Se­dan ok­to­ber 2016, då Sve­ri­ge och Af­gha­nis­tan teck­nade ett flyk­ting­av­tal, har 44 af­ghaner utvisats med tvång och polishandräckning. Mån­ga har ock­så åter­vänt ”fri­vil­ligt”. Yt­ter­ligare nå­gra har utvisats ef­ter att ha dömts för brott. Nå­gon upp­följning av hur det går för de af­ghaner som utvisats gör inte Migrationsverket.
”Med an­led­ning av sä­ker­hets­lä­get av­råder Ut­ri­kes­de­par­te­mentet tills vi­dare från alla re­sor till Af­gha­nis­tan”, för­klaras på UD:s hem­si­da. Men det gäller bara svens­ka med­bor­ga­re – inte asyl­sö­kan­de som fått av­slag.
Mot bak­grund av UD:s re­kom­men­da­tion och Mi­gra­tions­ver­kets egen ana­lys i maj om det för­sämrade sä­ker­hets­lä­get är det orim­ligt att fort­sätta utvisa unga af­ghaner till det hem­land som mån­ga ald­rig ens be­sökt ti­digare, efter­som de är födda i flyk­ting­lä­ger i Iran el­ler Pa­ki­stan.
Även po­li­tiskt har op­po­si­tionen ökat mot ut­vis­ningarna. Så­väl L-le­da­ren Jan Björk­lund som C-le­da­ren An­nie Lööf har mar­kerat att Sve­ri­ge bör följa Tysk­lands lin­je och ”pausa” ut­vis­ningarna med hän­visning till sä­ker­hets­lä­get. Blir sig­nalerna även från re­ger­ingen tyd­liga kan Migrationsverket rim­li­gen inte neg­li­gera det, även om verket fattar be­sluten själv­stän­digt.
Ett ut­ta­lan­de från Morgan Johansson, Mar­got Wall­ström el­ler Ste­fan Löfven ef­ter­lyses.

×