Gör det en­klare att bygga vind­kraft­verk

Vissa kom­muner stop­par all ut­bygg­nad av vind­kraften där­för att det finns en po­li­tisk ma­jo­ri­tet som är prin­ci­pi­ella mot­stån­da­re mot den. Ibland in­går Mil­jö­par­ti­et i den vind­krafts­fi­ent­liga opi­ni­onen, trots par­tiets för­ord på riks­ni­vå. Nå­gon mo­ti­vering be­hövs inte och ett kom­mu­nalt nej kan inte över­klagas.
När Alliansregeringen för­ändrade lag­stiftningen var syf­tet att för­enkla. Den dub­bla prö­vningen, både bygg­lov och mil­jö­prövningen, tog tid. Men FP (nu­me­ra L) såg vind­kraften mest som er­sättning för den av par­tiet om­huldade kärn­kraften och tvingade fram ett kom­mu­nalt veto, trots att nå­got så­dant an­nars finns bara för myc­ket mil­jö­far­lig verk­sam­het som kärn­kraft­verk.
Där­för blev lag­änd­ringen in­gen för­enkling för vind­kraften utan i vissa del­ar av landet istäl­let ett idi­ot­stopp, oav­sett sak­liga skäl.
Där­för är det po­si­tivt att det nu finns ett för­slag från Ener­gi­myn­dig­he­ten och Na­tur­vårds­ver­ket att ändra lag­stiftningen och föra in vind­krafts­ut­bygg­naden i det nor­mala för­fa­ran­det för in­du­stri­ell verk­sam­het. Kom­munerna ska själv­fal­let ha stort in­flytande men även ne­ga­tiva be­slut om lo­ka­li­sering av vind­kraft­verk måste gå att över­klaga.
Re­ger­ingen bör snabbt föra för­slaget vi­dare till riks­dagen. Ska målet om ett fos­sil­fritt sam­häl­le bli verk­lig­het be­höver vind­kraften kun­na byggas ut där det är lämp­ligt i alla del­ar av landet.

×