Höjda skatter be­hövs

Det finns de­fi­ni­tivt in­get egen­vär­de i att höja skat­ten. Dess­utom finns det skatter som kan vara di­rekt skad­liga, som hämmar ut­vecklingen och där­med orsakar läg­re skat­te­in­täkter i fram­tiden.
Där­för har de bor­ger­liga par­tierna näs­tan all­tid en po­äng när de ifrå­ga­sätter en­skilda för­slag om skat­te­höj­ningar, och där­för hade de bor­ger­liga le­da­rna en po­äng i Al­me­da­len när de ar­gu­men­terade för bland an­nat höjt rut-av­drag.
När väl det är sagt; om vi ska ha en väl fun­gerande väl­färd i fram­tiden för alla, då är jag helt över­tygad om att det krävs höjda skatter. Dagens skat­te­kvot, det vill säga skatternas an­del av den to­tala ekonomin, var i fjol cir­ka 44 pro­cent, och det är myc­ket jäm­fö­rt med an­dra länder men för lite för att klara fram­tidens krav.
Jag är inte en­sam om ana­lysen. Kon­junk­tur­in­sti­tutet, Sve­ri­ges Kom­muner och Lands­ting, Lars Calm­fors och an­dra eko­nomer har dragit sam­ma slut­sats.
Sve­ri­ge har en ål­ders­pro­fil som gör att allt fär­re i fram­tiden måste för­sörja allt fler. In­vandringen kan för­vis­so rät­ta till oba­lansen, men sam­ti­digt tar det tid och det krävs om­fattande of­fent­liga in­satser in­nan ny­an­lända fullt ut kan bi­dra till fi­nan­sieringen av vår väl­färd. Till det­ta ska läg­gas ett stort be­hov av in­ves­te­ringar i både vägar, järn­vägar och fram­för allt ut­bildning. Om män­ni­skor ska rustas för de jobb som skapas be­hövs en kraf­tig ut­bygg­nad av både yr­kes­ut­bildning och hög­re ut­bildning. Be­hoven inom sjuk­vården är up­pen­bara. För­svaret och rätts­vä­sendet be­höver re­jäla till­skott.

Det finns inga na­tur­lagar som styr sam­hälls­ut­veck­lingen, och visst kan myc­ket gö­ras för att för­bättra den of­fent­liga ekonomin utan att för­sämra väl­färden och där­med för en­skilda. Om vi rö­ker och dricker mi­ndre, och om vi job­bar läng­re och om vi får in ny­an­lända snabbare i jobb, då kan vi de­fi­ni­tivt sän­ka kost­naderna el­ler öka in­täkterna. Om vi dess­utom blir bätt­re på att hjälpa barn och unga, bätt­re på att sätta in stöd ti­digt, då kan vi spara stora be­lopp inom kom­muner och lands­ting och inte mi­nst inom kri­mi­nal­vård.
Pro­blemet är att det krävs väl­digt mån­ga ”om” för att vi inte ska be­höva skat­ten. Och även om vi gör allt det­ta kommer det att ta tid in­nan kost­naderna sjunker. Åter­i­gen, det finns in­get egen­vär­de i skat­te­höj­ningar, men den som vill vara en tro­vär­dig för­sva­ra­re av väl­färden kan rim­li­gen inte blunda för be­hovet.
Jag tyc­ker att mitt par­ti Socialdemokraterna ska vara en tro­vär­dig för­sva­ra­re av väl­färden. Där­för tyc­ker jag att vi tyd­ligt ska mar­kera att vi är be­redda höja skatter för att för­svara en fun­gerande väl­färd för alla. Det kommer inte att räc­ka med att vi säger nej till skat­te­sänk­ningar.

Det är in­get gi­vet väg­val ur tak­tisk syn­vin­kel. Det finns un­der­sök­ningar som vi­sar att mån­ga är be­redda höja skat­ten för att till ex­em­pel för­bättra sjuk­vården, men ställda in­för den kon­kreta skat­te­höj­ningen av­tar inte så säl­lan en­tu­si­asmen.
Jag är över­tygad om att Sve­ri­ge skul­le må bra av ett sam­ar­be­te över block­gränsen, och jag in­ser att det blir svårare att åstad­komma om Socialdemokraterna fö­re­slår höjda skatter. Den som följt den senaste tidens de­batt för­står vad jag me­nar.
Trots allt det­ta, i längden hop­pas och tror jag att tyd­lig­het och tro­vär­dig­het vinner.

×