Att fortsätta reduktionsfisket, motverka fosfortillförseln från åar och omvandla åkermark till betesmark skulle kunna förbättra Finjasjöns vattenkvalitet, enligt ett förslag från Finjasjöarbetsgruppen som nu lämnats till tekniska nämnden. Foto: Norra skåne/Arkiv

Låt jordbruksmark bli betesmark på Hovdala

Hässleholm Fortsatt reduktionsfiske. Motverka fosfortillförseln från tillrinnande vattendragen. Låt jordbruksmark på Hovdalafältet bli betesmark.

Det är några förslag till åtgärder för Finjasjöns tillfrisknande som nu föreslås av Finjsjöaarbetsgruppen.

Förslagen har nu överlämnats till tekniska nämnden efter uppdraget att ”Upprätta förslag till både kort- och långsiktiga lösningar som bidrar till att bibehålla och öka vattenkvaliteten i Finjasjön”.

Arbetsgruppen konstaterar inledningsvis att förslagen som presenteras inte tagit hänsyn till vem som har ansvar för att åtgärderna genomförs, hur mycket det kostar och vem som ska skjuta till pengarna för åtgärderna.
Att det är gamla utsläpp av orenat avloppsvatten och nya föroreningar som tillförs sjön genom tillrinnande vattendrag som är orsak till den dåliga vattenkvaliteten i sjön, är gruppen enig om.
Finjasjöarbetsgruppen menar att reduktionsfisket är en viktig del av den lång- och kortsiktiga lösningen. Att årligen ta upp minst 50 ton karpfisk håller sjön i någorlunda skick, enligt förslaget.

Detta reduktionsfiske bör fortsätta tills vidare och kompletteras med att karpfisken i Magle våtmarksdammar utrotas eftersom yngel därifrån kan ta sig ut i Finjasjön.
Men arbetsgruppen ser också ett arbete med sjöns tillflöden som oerhört viktig. Åtgärder i Tormestorpsån och Hovdalaån är kostnadseffektiva, enligt gruppen. Dessa två åar står för stor tillförsel av fosfor till Finjasjön.
Jordbruksmarken på Hovdalafältet, där dräneringar och utläckage påverkar sjön genom tillflödena, bör istället omvandlas till betesmark utan tillförsel och spridning av konstgödning och naturlig gödsel.
Vidare föreslår gruppen att två gamla tippar mellan järnvägen och Malmövägen grävs bort, att se till att gödselhantering på fastigheten Tormestorp 99:10 inte påverkar Tormestorpsån och att uppvakta Höörs kommun för att minska utsläppen i Tormestorpsån från reningsverket i Tjörnarp.
Andra tillflöden som kan komma att behöva åtgärdas är Mjölkalångaån och Hogabäcken samt andra mindre tillflöden.

Arbetsgruppens förslag är undertecknat av ordföranden i tekniska nämnden Arne Dahlström (KD), representanter för tekniska förvaltningen Gunnar Swärdh och Per Nilsson, miljöchef Sven-Inge Svensson, vd för Hässleholms Vatten AB Liselotte Stålhandske samt Gunnar Persson Finjasjöns Fiskevårdsområde och Mats Bengtsson Finjasjöns Fiskevårdsförening.
Tekniska nämndens arbetsutskott ska diskutera förslaget på sitt sammanträde i nästa vecka.

Läs mer:

Dagens fråga

Tycker du att kräftor är gott?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×