Ma­ni­fes­ta­tion mot ut­vis­ningar till Af­gha­nis­tan. Foto: TT

Pausa ut­vis­ningarna

Se­dan i sön­dags de­mon­strerar ett an­tal af­ghanska ung­domar som väntar på be­sked om sin asyl­an­sö­kan el­ler kan­ske re­dan fått be­slut om av­vis­ning i Stock­holm, och svenskar som so­li­da­ri­serar sig med dem, först på Mynttorget vid riks­dags­huset, nu på med­bor­gar­plat­sen. De be­gär att Mi­gra­tions­ver­kets nye ge­ne­ral­di­rek­tör Mi­ka­el Rib­ben­vik ska kom­ma och lyssna på dem.
Men Rib­ben­vik vill inte kom­ma. Han har re­dan träf­fat re­pre­sen­tanter för nät­verket Ung i Sve­ri­ge och för­klarat Mi­gra­tions­ver­kets syn på pro­blemet.
För Migrationsverket är Af­gha­nis­tan inte till­räck­ligt osä­kert i hela landet för att ut­vis­ningar dit ska upp­höra. Rib­ben­vik och hans ju­rister gör en an­nan be­dömning än Tysk­land som för ett par vec­kor se­dan stoppade alla ut­vis­ningar till Af­gha­nis­tan. Han gör inte hel­ler sam­ma be­dömning som Af­gha­ni­stans re­ger­ing, som vädjat till Eu­ro­pas länder att inte skicka till­ba­ka män­ni­skor till landet så längs sä­ker­hets­si­tua­tionen är så då­lig.
Flera po­li­tiska ung­doms­för­bund och an­dra or­ga­ni­sa­tioner ger sitt stöd till de af­ghanska en­sam­kom­man­de barnen. Cen­ter­par­ti­et och Liberalerna kräver att ut­vis­ningarna ska stoppas till­fäl­ligt, tills sä­ker­hets­si­tua­tionen inte blir bätt­re.
Att de unga de­mon­stranterna i tis­dags at­tac­kerades av na­zister, inte bara ver­balt utan ock­så med nå­gon typ av brand­bomb, ändrar up­pen­bar­li­gen inte Mi­gra­tions­ver­kets in­ställning. Det ledde bara till att de­mon­stranterna ef­ter upp­ma­ning från po­lisen flyttade till Med­bor­gar­plat­sen.
Nya mi­gra­tions­mi­nis­ter He­lén Frit­zon (S) har hit­tills vägrat kom­men­tera frå­gan. Men Ut­ri­kes­de­par­te­mentet av­råder svenskar från alla re­sor till Af­gha­nis­tan på grund av risken för bom­ber och våld. Den re­kom­men­da­tionen gäller tyd­li­gen bara svenskar. Den borde själv­fal­let ock­så til­lämpas för barn och ung­domar som Migrationsverket vill bli av med.
Migrationsverket borde lyssna på både UD och ung­domarna och pausa ut­vis­ningarna till Af­gha­nis­tan.

×