Balans i ekonomin för att utveckla

Svar på insändare, 16 augusti.
Under 2016 fattade omsorgsnämnden beslut om en rad åtgärder för att minimera det förväntade underskottet. Åtgärder som bedömdes nödvändiga för att långsiktigt kunna bevara de låga kostnaderna, men också för att möta de framtida utmaningarna med en allt åldrande befolkning. Annette Bjernborn önskar i sin insändare den 16 augusti en redovisning av de ekonomiska effekterna av några av besluten.

Avvecklingen av dagverksamheten på Solhaga innebär att all dagverksamhet för personer med demenssjukdom är överflyttad till Lyckåsa i Bjärnum. På Lyckåsa erbjuds även växelvård för personer med demenssjukdom och det i kombination med en fantastisk utemiljö bidrog till beslutet. Dessutom frigjordes lokaler för hemvården på väster som saknade ändamålsenliga lokaler. En utvärdering finns redovisad till omsorgsnämnden. Den ekonomiska besparingen per år är 1, 5 miljoner kronor.

Personaltätenheten på kommunens äldreboende sänktes från 1 januari med 0,02 årsarbetare per plats. Det innebär för en avdelning med 10 platser en minskning med 7,4 personaltimmar per vecka. Detta ger en kostnadsminskning med 5 miljoner kronor per år. Omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över resursfördelningsmodellen inom särskilt boende för att säkerställa en flexiblare bemanning utifrån omvårdnadsbehovet.

I år prognostiserar omsorgsnämnden en budget i balans. Det innebär inte att omsorgsnämnden och förvaltningen kan slå sig till ro. Det är av största betydelse att fortsätta att utveckla verksamheten och se över arbetssätt och rutiner för att garantera en personal- och kostnadseffektiv verksamhet med bibehållen kvalitet. Vi behöver säkerställa att vi kan erbjuda omsorgsinsatser till alla med behov och vet att det sker en successiv ökning av personer. Utan kompetenta medarbetare, som trivs och känner arbetsglädje, kommer vi inte att lyckas!

För att få stöd och bekräftelse krävs ett närvarande ledarskap, då kan inte enhetscheferna som idag, leda upp till 60-70 medarbetare. Därför anställer vi fler chefer.

×