En tv vi­sar den nord­ko­re­anska ro­botens bana. Foto: TT

Nord­ko­rea är far­ligt

Ett nytt ro­bot­test ut­fö­rdes i går av Nord­ko­rea, då en ro­bot sköts över Ja­pan och slog ned i Stil­la havet utan att orsaka nå­gon ska­da.
Ändå skrämmer det och strider mot FN:s för­bud mot att Nord­ko­rea gör tester för att ut­veckla kärn­va­pen och ro­botar som kan bära kärn­va­pen.
Hit­tills har de sank­tioner som FN in­fö­rt och de på­tryck­ningar som även Kina gör gent­emot Nord­ko­re­as dik­ta­tor Kim Jong Un inte haft nå­gon in­ver­kan. Han fort­sätter att låta ut­fö­ra oli­ka test­spräng­ningar, både för att ut­veckla va­pen­för­må­gan och för att pro­vo­cera om­giv­ningen.
Tid­punkten för den här prov­skjutningen är sä­kert av­häng­ig av den stora mi­li­tär­öv­ning som Syd­ko­rea och USA ge­nom­för till­sam­mans med bland an­dra Au­stra­li­en. Den ses som pro­vo­cerande av Nord­ko­rea, som ofta gjort nå­gon form av mar­kering vid des­sa år­liga öv­ningar.
I Ja­pan var oron stor när ro­bot­testet ut­fö­rdes. Mån­ga för­vånas över att Ja­pan inte för­sökte skjuta ned ro­boten när den pas­serade det ja­panska luft­rummet. Sam­ti­digt var det klokt för att inte yt­ter­ligare höja spän­ningen på den ko­re­anska halvön med om­giv­ningar.
Det går inte att kom­ma ifrån att Nord­ko­rea är just nu den plats i världen där riskerna är störst för en all­var­lig kon­flikt, trots kriget i Sy­ri­en och Irak och kon­flikten i Ukrai­na. Men Kim Jong Uns av­sikter är omöj­liga att för­ut­spå, och med Do­nald Trump i Vita huset är för­ut­säg­bar­heten i re­ak­tionerna där­ifrån näs­tan lika li­ten.
Att Kim Jong Un väg­rar av­veckla kärn­va­pnen och fort­sätter med de för­bjudna prov­en kan för­stås mot bak­grund av att både Sad­dam Hussein och Muam­mar Khaddafi störtades och dödades ef­ter att de av­vecklat sina på­gående kärn­va­pen­pro­jekt som följd av både på­tryck­ningar och eko­no­miskt stöd från USA och Eu­ro­pa.
Ändå måste Kim Jong Un med fred­liga me­del över­tygas om att han ska av­bryta kärn­va­pen­ut­vecklingen. Ett krigs­fö­re­tag skul­le kun­na kosta mil­joner liv.

×