Tek­nik­ut­veck­lingen kräver för­ändring

Tv-li­censen kan kom­ma att slopas till för­mån för en sär­skild av­gift som tas ut via skatt­se­deln. Det av­slöjar läc­kor från den ar­betande pub­lic ser­vi­ce-kom­mit­tén, som ska läg­ga fram sina för­slag i no­vem­ber.
Re­sul­tatet av ut­red­nings­ar­be­tet är inte för­vånande. När Högsta för­valt­nings­dom­stolen här­om­året slog fast att tv-li­cens inte fick tas ut för in­ne­hav av da­tor utan bara från dem som har tv-ap­pa­rat blev tv-li­censen i prak­tiken omöj­lig att be­hålla. Allt fler tar emot tv-pro­grammen en­bart via an­dra med­ia än tv.
Det cen­trala är att av­giften för tv-ti­tta­ndet, främst för pub­lic ser­vi­ce-tv, kan tas in på ett sätt som inte ger riks­dagen makt att var­je år öka el­ler minska an­slaget till ra­dio och tv be­roende på po­li­tiska pre­fe­renser. Tv- och ra­dio­bo­lagens obe­ro­en­de måste värnas.
Där­för är för­slaget in­tres­sant med en pub­lic ser­vi­ce-av­gift, som tas ut på skatt­se­deln som be­grav­nings­av­giften men som inte går in till stats­kas­san utan till en sär­skild fond, som fi­nan­sierar tv- och ra­dio­verk­sam­heten inom pub­lic ser­vi­ce-bo­lagen. Det bör ga­ran­tera obe­ro­en­det, sär­skilt om an­dra för­änd­ringar görs, till ex­em­pel av sty­rel­sernas sam­man­sättning så att möj­lig­heten att till­sätta po­li­ti­ker där minskas.
Att var­je hus­håll ska be­ta­la tv-li­cens har varit en bra or­dning. Nu får det istäl­let var­je in­di­vid be­ta­la, vil­ket kan an­s­es gynna en­per­sons­hus­håll. I den del­en är ändå inte för­slaget nå­gon att pro­te­stera mot.

×