Pla­cera ut fler stat­liga myn­dig­heter i landet

Sju myn­dig­heter, el­ler åt­min­sto­ne del­ar där­av, ska nu flyttas från Stock­holm till an­dra städer runt om i landet. Det hand­lar inte om nå­gra små­städer utan re­gio­nala cent­ra – Gö­te­borg, Gäv­le, Lu­leå, Väx­jö, Östersund och Vis­by. Det är ändå po­si­tivt att den stat­liga för­valtningen de­cen­tra­li­seras nå­got, även om fort­farande en över­vägande del av de stat­liga jobben blir kvar i Stock­holm och många myndigheter lägger ned sina lokala kontor.
”Nu är det slut på cent­ra­li­serings­trenden”, hävdade Ste­fan Löfven som själv höll i press­kon­fe­rensen till­sam­mans med det an­sva­riga stats­rådet Ardalan Shekarabi. Det är att hop­pas för myc­ket. Socialdemokraterna har för stark cent­ra­li­serings­tra­di­tion för att det ska vara tro­vär­digt, men bara ett li­tet steg mot de­cen­tra­li­sering är värt att be­römma.
Vik­tigare än var de stat­liga myn­dig­heterna lo­ka­li­seras är egent­li­gen att de­cen­tra­li­sera upp­gifter. Den in­ledda re­gion­reformen stoppades av oenig­het om gräns­drag­ningen för de nya re­gi­onerna, men sam­ti­digt stoppades tan­karna på att ge re­gi­onerna stör­re an­svar. Att re­ger­ingen vill sty­ra allt­mer över kom­munernas an­svars­om­rå­den in­ne­bär ock­så en all­var­lig cent­ra­li­serings­trend.
Det är två kon­troll­frå­gor för om Löfvens de­cen­tra­li­serings­löf­te har nå­gon sub­stans. Men fler stat­liga myn­dig­heter måste flyttas ut från Stock­holm om Löfvens löf­te ska bli tro­vär­digt.
Och alla nya myn­dig­heter bör själv­fal­let ligga utan­för Stock­holm.
Yng­ve Su­nes­son

×