He­lé­ne Frit­zon (S) stöder kom­mis­sionen. Foto: Yng­ve Su­nes­son

So­li­da­ri­tet bara med länder?

Mi­gra­tions­po­li­tiken är un­der de­batt i EU. Dub­lin­för­ord­nin­gen, som säger att en asyl­sö­kan­de ska söka asyl i det förs­ta EU-landet och skickas till­ba­ka dit från an­dra länder, föll i prak­tiken hösten 2015, när så mån­ga kom till Grek­land och Ita­li­en att de länderna inte kun­de han­tera alla. Grek­land lät hund­ra­tu­sen­tals flyk­tingar, mes­ta­dels från Sy­ri­en, pas­sera och de vand­ra­de norr­ut mot Tysk­land (främst) och Sve­ri­ge.
En till­fäl­lig för­ord­ning in­fö­rdes som skul­le för­dela en del av de flyk­tingar som kom till de gre­kiska och ita­li­enska lä­gren till alla EU-länder men bara nå­gra tus­en har verk­li­gen kun­na om­pla­ceras.
Nu har kom­mis­sionen tagit fram nya för­slag till re­for­mering av Dub­lin­för­ord­nin­gen. I grunden ska den gälla. Det förs­ta EU-landet en asyl­sö­kan­de kommer till ska pröva an­sö­kan. Men om det kommer mån­ga, som 2015, ska de länder som får ta emot mån­ga, över ett fast­ställt trös­kel­vär­de, ska en för­delnings­me­ka­nism til­lämpas så att alla EU-länder tar an­svar för flyk­ting­mot­ta­gan­det.
Den här frå­gan har för­senats av oenig­heten mel­lan EU-länderna. Fram­för allt Polen, Ung­ern och Tjec­ki­en har mot­satt sig bin­dan­de be­slut. Des­sa tre länder kan ock­så dras till EU-dom­stolen för sin väg­ran att del­ta i den till­fäl­liga om­för­delningen.
EU-kom­mis­sionens för­slag in­ne­bär ock­så en ob­li­ga­to­risk har­mo­ni­sering av mot­tagande­vill­koren. Sve­ri­ge ska allt­så inte få ha mer för­mån­liga vill­kor för flyk­tingarna än an­dra EU-länder. Ste­fan Löfvens lin­je se­dan no­vem­ber 2015, att Sve­ri­ge ska ligga på den lägsta EU-ni­vån, blir allt­så per­ma­nent, om kom­mis­sionens för­slag röstas ige­nom.
Hela pa­ketet måste dock tas till­sam­mans, mar­kerade nya mi­gra­tions­mi­nis­ter He­lé­ne Frit­zon i sitt in­lägg på Eu­ro­pa­fo­rums se­mi­na­ri­um om EU:s asyl­po­li­tik. Om inte alla länder, el­ler åt­min­sto­ne den nöd­vän­diga kva­li­fi­cerade ma­jo­ri­teten, ac­cep­terar hel­heten blir det in­get av med nå­gon del. Det ska sätta press på mot­strä­viga länder är re­ger­ingens tan­ke.
EU-par­la­men­ta­ri­kern Ce­ci­lia Wikström (L), som är rap­por­tör, allt­så an­sva­rig för par­la­mentets ytt­ran­de över kom­mis­sionens för­slag, var lik­som kol­le­gan Anna Hedh (S) po­si­tiv både till den svens­ka re­ger­ingens age­ran­de och till kom­mis­sionens för­slag. Vissa änd­ringar, som över­gångs­pe­ri­oder för in­fö­ran­det av för­delnings­kvoterna, kommer par­la­mentet att krä­va, och det kan sä­kert ländernas mi­gra­tions­mi­nis­trar ac­cep­tera.
Wikström var ock­så tyd­lig med att krä­va att re­glerna om ma­jo­ri­tets­be­slut måste gälla, för att inte re­for­meringen ska för­senas i det oänd­liga. Ändå lär nog för­hand­lingarna både i par­la­mentet och se­dan mel­lan rådet och par­la­mentet ta tid.
Den so­li­da­ri­tet som både Frit­zon, Wikström och Hedh talade om hand­lade dock bara om mel­lan EU-länderna. Tysk­land och Sve­ri­ge ska inte i fort­sättningen ta emot en så hög an­del av flyk­tingarna. Alla länder måste hjälpa till, var den ge­men­samma upp­fattningen.
Bara Am­ne­stys ju­rist Madeleine Seid­litz pekade på att so­li­da­ri­teten i förs­ta hand borde gälla flyk­tingar från krig och för­tryck. Det var den all­männa svens­ka upp­fattningen före no­vem­ber 2015. Ste­fan Löfven stod på Med­bor­gar­plat­sen och lovade att ”här bygger vi inga mu­rar”, för att nå­gra dagar senare bygga id-kon­troll­stäng­sel på Kast­rup.
Visst finns det skäl att sam­ar­beta bätt­re inom EU för att ta emot de flyk­tingar som kommer hit för att få en sä­ker till­va­ro. Men syf­tet med EU-re­glerna får inte vara att stänga ute dem som be­höver asyl­skydd. Fler kvot­flyk­tingar är en bra lin­je, men även de som kommer hit på egen hand måste väl­komnas.

×