En späns­tig de­batt med två par­ti­le­da­re. Foto: Jörgen Johansson

Bra debatt trots manfall

Fem par­ti­le­da­re blev bara två men de­batten som av­slutade Europaforum blev ändå in­tres­sant. An­nie Lööf (C) och Jonas Sjö­stedt (V) är kan­ske de båda bästa och tyd­ligaste de­bat­törerna av de åtta in­bjudna par­ti­le­da­rna.
Trots oli­ka ideo­lo­gi var de båda gans­ka över­ens om det mesta som dis­ku­terades. Det spe­glar att EU-po­li­tiken i all­män­het inte är sär­skilt par­ti­skil­jan­de i svensk po­li­tik. Men visst brände de­batten till nå­gra gånger.
Enig­heten var ex­em­pel­vis stor om att EU bör strä­va ef­ter en bra upp­gö­rel­se med Stor­bri­tan­ni­en ef­ter brexit. Där be­klagade båda ock­så att den svens­ka re­ger­ingen inte varit mer ak­tiv för att peka ut en rik­tning.
Vänsterpartiet har fort­farande EU-ut­trä­de i par­ti­pro­grammet, men Jonas Sjö­stedt pla­nerar inte att dri­va den frå­gan. Han för­söker istäl­let till­sam­mans med öv­riga väns­ter­par­tier i EU ar­beta fram ett pro­gram för hur EU kan re­for­meras. An­nars kan­ske hans re­kom­men­da­tion för Stor­bri­tan­ni­en, att strä­va ef­ter ett re­for­merat EES-av­tal, skul­le kun­na vara ett al­ter­na­tiv.
En frå­ga där de båda hade helt oli­ka åsikt var om EU ska läg­ga sig i de so­ci­ala och ar­bets­mark­nads­frå­gorna. Det såg Jonas Sjö­stedt som en kärn­frå­ga för EU.
An­nie Lööf var tyd­lig med att EU måste an­passa sin bud­get till den läg­re nivå som upp­står när Stor­bri­tan­ni­ens bi­drag för­svinner. Men hon ville inte, som Jonas Sjö­stedt, av­skaffa den ge­men­samma jord­bruks­bud­geten, som tar knappt hälften av EU:s bud­get. Att, som Sjö­stedt ville, låta länderna be­ta­la själva för jord­bruks­po­li­tiken, skul­le, som An­nie Lööf varnade för, rasera det svens­ka jord­bruket. Fran­ska po­li­ti­ker och väl­ja­re vill ge ett be­tyd­ligt stör­re stöd än svens­ka po­li­ti­ker har varit be­redda till his­to­riskt.
Där­emot be­tonade An­nie Lööf att EU:s upp­drag bör ren­odlas. Uni­onen ska inte ta på sig allt fler upp­drag som lika gär­na kan skötas på na­tio­nell nivå. Det är en klok tan­ke. Den stän­diga ex­pan­sionen av EU:s an­svars­om­rå­de som så­väl kom­mis­sionen som par­la­mentet dri­ver på för har in­gen för­ankring hos med­bor­ga­rna.

×