Ulf Kris­ters­son vill leda Mo­de­raterna. Foto: TT

M-le­da­ren har trätt fram

Ulf Kris­ters­son har ända se­dan Anna Kin­berg Batra med­delade att hon av­går fram­stått som den san­no­like ef­ter­trä­da­re – om han själv vill. När Fred­rik Rein­feldt av­gick var Kris­ters­son inte in­tres­serad och Anna Kin­berg Batra val­des utan mot­stån­da­re. Även dagarna in­nan hon av­gick för­ra vec­kan ut­ta­lade sig Ulf Kris­ters­son som att han inte hel­ler nu ville ställa upp.
Men ef­ter att han fått ut­ta­lat stöd av flera läns­för­bund med­delade han i går på sin Facebooksida att han ”står till för­fogande för upp­giften som Mo­de­raternas par­ti­ord­fö­ran­de” om val­be­red­ningen vill fö­re­slå ho­nom. Det lär den göra och han blir vald utan mot­kan­di­dat.
I sitt Face­book­in­lägg av­ger han en pro­gram­för­klar­ing, som an­ger var han står men ock­så verkar vara till för att så mån­ga som möj­ligt ska ställa upp på ho­nom. I grunden är han mer li­be­ral än kon­ser­va­tiv. När han för­lorade den om­ta­lade ord­fö­ran­de­striden mot Fred­rik Rein­feldt an­sågs Rein­feldt nå­got mer kon­ser­va­tiv, även om det var mer en ren makt­kamp.
En vik­tig mar­kering gör han mot Sverigedemokraterna när han jäm­för dagens läge med ”Gös­ta Boh­mans dagar”: ”Vi såg kom­mu­nismens fa­ror då, vi ser den in­skränkta na­tio­na­lismens risker nu.” Den jäm­fö­rel­sen mel­lan då­tidens kom­mu­nister och dagens sve­ri­ge­de­mo­krater lär inte Jim­mie Åkes­son gilla.
Kris­ters­son an­ser att DÖ var fel, trots att han när den träf­fades inte hade nå­gra in­vänd­ningar, åt­min­sto­ne utåt. Han skriver ock­så att han inte är rädd för stöd från SD och att Alliansen ska för­söka bilda re­ger­ing och läg­ga fram en bud­get ef­ter näs­ta val, oav­sett om de röd­gröna blir stör­re el­ler mi­ndre än Alliansen. Där­med bäddar han för kon­fron­ta­tion med C och L och ska­par osäkerhet om Alliansen verk­li­gen håller ihop i va­let.
Kris­ters­son är en kom­pe­tent och er­faren po­li­ti­ker som har brett stöd inom M. Men par­ti­le­dar­skif­tet in­ne­bär in­gen po­li­tisk kurs­änd­ring. I den me­ningen är det in­gen för­ny­el­se. Om Kris­ters­son går hem bätt­re hos väl­ja­rna är osä­kert. Men kan­ske räc­ker ett nytt an­sik­te.

×