EU borde dis­ku­teras som in­ri­kes­po­li­tik

Europaforum Häss­le­holm är inte bara Skå­nes utan Sve­ri­ges största ar­ran­ge­mang om Eu­ro­pa­frå­gor.
Det 15:e i or­dningen som av­slutades i tors­dags blev re­kord­stort med 850 unika del­ta­ga­re un­der de fyra dagarna. Lo­kalen do­mi­nerades av ung­domar och pen­sio­närer, och in­get ont om des­sa grupper – att ung­domar en­ga­gerar sig är na­tur­ligt och vik­tigt för det är de­ras fram­tids­vill­kor som dis­ku­teras och att äl­dre fort­sätter in­tres­sera sig för sam­häl­let är ock­så vär­de­fullt. Men det är be­klag­ligt att så få yr­kes­ak­tiva tagit sig tid att av­sätta nå­gon dag för att dis­ku­tera Eu­ro­pa. De flestas jobb be­rö­rs i hög grad.
Sär­skilt trå­kigt är att så få kom­mu­nala och re­gio­nala po­li­ti­ker från Skå­ne del­tagit. EU på­verkar en stor del av den kom­mu­nala var­dagen. Där­för är de ut­blickar som ges på Europaforum ofta tillämp­bara i den kom­mun­po­li­tiska verk­lig­heten.
Par­ti­le­dar­ut­fråg­ningen sis­ta dagen vi­sar att ock­så riks­po­li­ti­kerna lågprioriterar Eu­ro­pa­frå­gor­na. Bara två av åtta in­bjudna kom.
Att stats­mi­nis­ter tackat nej kan man för­stå, men att Gus­tav Fridolin (MP) inte ställde upp på sin gam­la hem­ma­plan är för­vånande, lik­som att Jim­mie Åkes­son (SD) sade nej trots att SD ofta an­ser sig ute­stängda. Tre sena åter­bud kom av oli­ka och otyd­liga skäl.
Men EU-po­li­tiken på­verkar de flesta svens­ka be­slut. Där­för borde par­tierna prio­ri­tera EU-frå­gorna som in­ri­kes­po­li­tiskt vik­tiga.
Det är inte bara in­för EU-va­let som de be­höver dis­ku­teras.
Yng­ve Su­nes­son

×