Mo­digt dom­slut om val­fusk i Ke­nya

Högsta dom­stolen i Ke­nya be­slutade i går, knappt en må­nad ef­ter pre­si­dent­valet, att ogil­tig­för­klara det. Val­kom­mis­sionen be­gick oegent­lig­heter och där­för gick va­let inte rätt till. Att val­kom­mis­sionen ti­digare vägrat att följa dom­stolens be­slut att låta op­po­si­tionen granska de di­gi­tala filerna för att för­söka av­slöja fel­ak­tig­heter kan ha bi­dragit till dom­stolens be­slut.
Dom­stols­ut­slaget för­vånade de flesta, även op­po­si­tions­kan­di­daten Raila Odinga, som för­lorade sitt fj­ärde för­sök att bli pre­si­dent. Fusket har varit mer up­pen­bart ti­digare och i år god­kände de in­ter­na­tio­nella ob­ser­va­törerna snabbt val­re­sul­tatet som le­gi­timt.
Va­let för tio år se­dan ledde till all­var­liga oroligheter med över tus­en döds­of­fer som följd. Nu val­de Odingas an­häng­a­re att för­söka få till stånd en ju­ri­disk om­prövning och lyc­kades mot alla odds.
För­hopp­nings­vis kommer nu pre­si­dent Uhuru Kenyatta att ac­cep­tera Högsta dom­stolens be­slut och gå med på ett nytt val inom två må­nader. Det blir själv­fal­let svårt att or­ga­ni­sera på kort tid, sär­skilt som val­kom­mis­sionen som an­klagas för oegent­lig­heter måste by­tas ut mot opar­tiska le­da­möter.
Men dom­stolens ut­slag vi­sar på en styr­ka i den ke­ny­anska de­mo­kra­tin, trots mån­ga ex­em­pel på tribalism och kor­rup­tion. Om Kenyatta kan pressas till att ac­cep­tera ett nytt val som går rätt till kan fram­tiden se ljus ut för Ke­nya.

×