Merkel går mot ännu en sta­bil val­se­ger

Det var en­ligt de flesta be­dö­ma­re Martin Schultz´s sis­ta chans. De­batten mel­lan de två kans­ler­kan­di­daterna An­ge­la Merkel och ho­nom måste han vinna över­läg­set, om han skul­le ha nå­gon chans att vinna va­let.
Merkel har an­setts som en gans­ka svag de­bat­tör, och Martin Schulz är en slug­ger som sna­ra­re måste hålla igen i du­ellen. Men alla mät­ningar ef­ter de­batten vi­sar att An­ge­la Merkel vann i alla ”grenar” – över­läg­set. Hon in­gav mest för­troende och sågs som mer kom­pe­tent och över­tygande. Även i de po­li­tiska sak­frå­gorna fick hon bäst be­tyg, till och med i ar­bets­mark­nads­po­li­tiken, som bru­kar vara ett so­ci­al­de­mo­kra­tiskt trumf­kort.
Martin Schulz har in­gen lätt si­tua­tion. Inte bara är An­ge­la Merkel är alla tyskars ”Mutti” som bara be­höver säga ”lita på mig” för att få röster.
Schulz`s SPD har sam­re­gerat med Merkels CDU un­der man­dat­pe­ri­oden, så par­tiet är med­an­sva­rigt för alla be­slut. Ef­ter de­batten talade en del om en du­ett istäl­let för en du­ell.
Även om Schulz inte suttit i re­ger­ingen hör han ändå till eta­blis­se­manget. Som tal­man i EU-par­la­mentet har han även fått vara med på EU:s topp­mö­ten.
Det mest in­tres­santa in­för va­let är där­för inte vem som vinner, utan med vem Merkel ska regera. Blir det fort­satt stor­koa­li­tion med SPD, vil­ket de inte är så tända på, el­ler blir det med den för­ra koalitionspartnern Liberalerna som åkte ur för­bunds­dagen senast?
Eller kan­ske kan Merkel sam­ar­beta med de gröna?
Yng­ve Su­nes­son

×