Är Aung San Suu Kyi oin­tres­se­rad? Foto: TT

Stoppa folk­mordet

I Bur­ma på­går vad som verkar vara ett ut­rot­nings­krig och för­drivning av folk­gruppen rohingyas, som bor i re­gi­onen Rakhine i väst­ra Bur­ma vid gränsen mot Ban­gla­desh. Re­dan har nä­rmare en halv mil­jon av det mus­limska folket flytt till Ban­gla­desh, där de inte är väl­komna. I Bur­ma er­känns de inte ens som med­bor­ga­re.
En­ligt mån­ga be­dö­ma­re är rohingyas det kan­ske all­ra mest för­följda folket i världen för när­varande. Bara de senaste dagarna har flera hund­ra män­ni­skor dödats i mi­li­tärens at­tacker.
Myn­dig­heterna i Bur­ma har ock­så stoppat de hjälp­in­satser med mat, vat­ten och me­di­ciner som FN:s hjälp­or­ga­ni­sa­tioner för­söker bi­dra med. Mo­tivet sägs vara sä­ker­hets­pro­blem, men des­sa är skapade av den bur­me­siska mi­li­tären.
Även om FN:s sä­ker­hets­råd har fullt upp med att dis­ku­tera Nord­ko­re­as kärn­va­pen­prov borde Sve­ri­ge krä­va att rådet be­handlar även det be­gyn­nande folk­mordet på rohingyas.
FN:s freds­pris­ta­ga­re Aung San Suu Kyi kun­de ef­ter fria val för­ra året kom­ma till makten, men hon har varit helt tyst om för­föl­jel­sen av rohingyas. Vis­ser­li­gen har hon inte kon­troll över mi­li­tären el­ler po­lis­makten, en­ligt den maktfördelningsuppgörelse som möj­lig­gjorde va­len, men hon har inte ens yttrat sig.
I går fann en an­nan freds­pris­ta­ga­re, Ma­la­la Yousafzais, an­led­ning att krä­va ett ställ­nings­ta­gan­de. ”Världen väntar”, skrev hon på Twit­ter och upp­manade Aung San Suu Kyi att för­döma våldet. Hon krävde inte bara stopp för våldet utan ock­så att rohingyas får bur­me­siskt med­bor­gar­skap och in­ter­na­tio­nell hjälp till flyk­tingarna.
Världs­sam­fun­det få inte fort­sätta blunda. Malalas krav borde vara själv­klara och FN:s sä­ker­hets­råd måste snabbt ställa sig bak­om hen­nes ut­ta­lan­de.
Aung San Suu Kyi håller på att för­lora det an­seende hon skaffade sig för den långa, prin­cip­fasta, fred­liga kampen för de­mo­kra­ti i Bur­ma. Folk­mord kan ald­rig ac­cep­teras i el­ler av en de­mo­kra­ti.

×