Vinst­för­budet kan leda till skol­kaos

Sjuk­vården slip­per vinst­för­budet som Il­mar Ree­pa­lu fö­re­slog, men för sko­lor och om­sorgs­fö­re­tag med pri­vata äga­re ska det dri­vas ige­nom en­ligt Väns­ter­par­tiers krav. Det kan in­ne­bära att hund­ra­tals sko­lor tvingas läg­ga ned och de flesta hem­tjänst- och as­si­stans­fö­re­tag måste upp­höra med verk­sam­heten.
Ef­ter att ha tänkt länge kom be­skedet i helgen att re­ger­ingen har be­stämt sig. Risk­dagen väntas fatta be­slut till våren. Om för­slaget mot för­mo­dan röstas ige­nom av riks­dagen blir följderna dra­ma­tiska – och oli­ka. Fö­re­tag som inte äger sina lo­kaler själva drabbas hårt ge­nom det märk­liga va­let av ”ope­ra­tivt ka­pi­tal” som grund för vinst­be­gränsningen.
Alliansen har både hotat och vädjat till re­ger­ingen om att istäl­let dis­ku­tera hur kva­li­tets­kraven på fö­re­tagen ska kun­na bli tyd­ligare och hårdare. På sko­lans om­rå­de fanns en ut­redning där det rådde bred enig­het om mån­ga åt­gärder. Socialdemokraterna val­de att istäl­let gå fram med vinst­för­budet.
Att sjuk­vården inte kom med i det här för­slaget måste bero på att re­ger­ingen in­ser att det skul­le bli kaos i vården om de pri­vata vård­cen­tralerna skul­le tvingas stänga och lands­ting och re­gi­oner skul­le ta över.
Det vore lika svårt för kom­munerna att ordna sko­la till alla de elever som skul­le bli utan sina lä­ra­re om fri­sko­lorna tvingas läg­ga ned.
Pap­pers­korgen är rät­ta stäl­let för re­ger­ings­för­slaget.

×