To­mas Tobé (M) vill kri­mi­na­li­sera tig­ge­ri. Foto: TT

Mer be­hövs än straff

Både Cen­ter­par­ti­et och Mo­de­raterna har pre­sen­terat hand­lingar in­för sina stäm­mor. Båda har ”lag och or­dning” som ett av flera hu­vud­te­man, med trygg­het som led­ord – pre­cis som Socialdemokraterna på sin kon­gress i vå­ras.
Cen­ter­par­ti­et har till stor del ett brotts­of­fer­per­spek­tiv i sitt pro­gram, ex­em­pel­vis ge­nom att krä­va att fot­bo­ja ska kun­na an­vändas för dem som fått kon­takt­för­bud mot sin ti­digare fru el­ler sam­bo.
En an­nan be­to­ning från C är att inte bara po­lisen be­höver ökade re­surser. Hela rätts­sy­stemet måste stärkas. Det är en vik­tig mar­kering, för om po­lis­ut­red­ningar inte leder till åtal och dom där­för att åkla­ga­rna och dom­stolarna är över­be­lastade fun­gerar inte rätts­sy­stemet till­räck­ligt bra.
Hårdare straff för vissa svåra brott in­går i C-för­slaget. Det är hu­vud­punkten för Mo­de­raterna. En 60-70-procentig ök­ning av straff­tiderna för­ut­skickas.
Att det skul­le in­ne­bära myc­ket stora kost­nads­ök­ningar, som inte mot­svaras av ökad nyt­ta, bort­ser To­mas Tobé ifrån.
Att ökade straff skul­le leda till minskad brotts­lig­het finns det in­gen fors­kning som vi­sar. Visst finns det ändå skäl att höja straffen för vissa brott, men att det skul­le leda till minskad brotts­lig­het är en uto­pi.
Mo­de­raternas för­slag om att för­bjuda tig­ge­ri får inte stöd av öv­riga Alliansen, bland an­nat för att det skul­le ta re­surser från po­lisen som be­hövs för att klara upp rik­tiga brott. Att för­bjuda män­ni­skor från att be om hjälp är mo­ra­liskt och etiskt orim­ligt, och M-för­slaget skul­le drabba ock­så ex­em­pel­vis Röda Korsets in­sam­lings­bös­sor. De pro­blem som det nu­me­ra om­fattande tig­ge­riet leder till måste han­teras på an­dra sätt.
Även om allt­så be­to­ningen är lite oli­ka är enig­heten mel­lan i stort sett alla par­tier, lik­som bland med­bor­ga­rna, stor om att brotts­lig­heten måste be­kämpas ef­fek­tivare. Men ock­så fö­re­byggande åt­gärder och ef­fek­tivare an­vändning av re­surserna be­hövs för att nå dig.

×