Alla EU-länder måste ta emot flyk­tingar

EU-dom­stolen har be­stämt. Alla EU:s med­lems­stater måste följa den för­ord­ning som be­slutades av EU-ländernas stats- och re­ger­ings­chefer hösten 2015 att för­dela flyk­tingar som kom till Grek­land och Ita­li­en till alla med­lems­staterna.
Det här öppnar för att ett per­ma­nent be­slut om för­delning av flyk­tingar kan gö­ras, när det kommer mån­ga till ett el­ler ett par länder. Slo­va­ki­en och Ung­ern, som hade vänt sig till dom­stolen med överklaganden av be­slutet, lär inte nöja sig med dom­stols­ut­slaget, men i EU är det dom­stolen som har makten vid en kon­flikt. Så de får snällt be­ta­la bö­terna och foga sig i ma­jo­ri­tetens be­slut. Gör de inte det kommer kon­se­kvenserna att bli känn­bara.
Det har re­dan ti­digare dis­ku­terats att minska jord­bruks- och re­gio­nal­stödet till de länder som inte ställer upp på alla tving­an­de be­slut i EU. Både Polen, Slo­va­ki­en och Ung­ern, som alla mot­sätter sig att ta emot flyk­tingar, tar emot stora över­för­ingar från EU-bud­geten. Väg­rar de be­ta­la bö­terna, vil­ket de hotat med, lär de öv­riga länderna inte ac­cep­tera att fort­sätta be­ta­la ut bi­drag i oför­änd­rad om­fattning.
EU-dom­stolens ut­slag vi­sar ock­så var makten i EU ligger när det verk­li­gen gäller. Den ligger hos EU-dom­stolen, som är sis­ta in­stans, över­ordnad både de en­skilda länderna och kom­mis­sionen. Följs inte ut­slaget av alla länder kan det bli mer dra­ko­niska åt­gärder.

×