Dan Eliasson.

Eliasson bör sparkas

Riks­po­lis­chefen Dan Eliasson har, en­ligt Eko­re­dak­tio­nen, med­ve­tet brutit mot Säkerhetsskyddsförordningen, som måste följas när det gäller hem­liga upp­gifter som har bä­ring på ri­kets sä­ker­het. Om så­dana upp­gifter ska lämna po­lisens lo­kaler ska de kryp­teras, men Eliasson har be­slutat att göra un­dan­tag från för­ord­ningen i det­ta av­seende, trots att bara re­ger­ingen kan fatta ett så­dant be­slut.
Eli­as­sons age­ran­de på­minner starkt om Trans­port­sty­rel­sens ge­ne­ral­di­rek­tör Ma­ria Ågrens age­ran­de i sam­band med upp­handlingen av it-tjänster. Hon fick sparken för sitt lag­brott. Om Ekots upp­gifter vi­sar sig stäm­ma, vil­ket allt tyder på, måste Eliasson gå sam­ma väg.
Riks­po­lis­chefen har re­dan ti­digare varit i blås­vä­der för sitt age­ran­de – och för bris­tan­de ef­fek­ti­vi­tet i po­lis­verk­sam­heten. Hela op­po­si­tionen har för­klarat att de inte har för­troende för ho­nom.
Nu går ock­så V-le­da­ren Jonas Sjö­stedt ut med skarp kri­tik. ”Vi kan inte ha chefer för po­lisen som bryter mot lagar och re­gler”, sa han i en förs­ta kom­men­tar.
Kan­ske ju­sti­tie­mi­nis­ter Morgan Johansson in­nerst inne är tack­sam för Eli­as­sons kla­ver­tramp i det här fal­let. Då får han en kon­kret an­led­ning att ge Dan Eliasson sparken utan att det ser ut om om han bara gör som op­po­si­tionen vill.
Den som be­går lag­brott i tjänsten kan inte fort­sätta som myn­dig­hets­chef. När ju­sti­tie­mi­nis­ter Morgan Johansson har ”gått till bot­ten med vad som verk­li­gen har hänt” måste han agera. Att vänta har visat sig po­li­tiskt far­ligt, så han lär knap­past ta risken att få kri­tik för att blunda för Eli­as­sons miss­grepp.
Dan Eliasson är en er­faren myn­dig­hets­chef. Han har ofta varit själv­stän­dig, för att inte säga självs­vål­dig. Men sam­ti­digt har han – i så­väl Mi­gra­tions­verket som För­säk­rings­kas­san och nu Po­lisen – ock­så fun­gerat som stats­rådens ”tor­ped” för att ge­nom­driva en i breda la­ger im­po­pu­lär po­li­tik. Det kan inte rädda ho­nom nu. Att gå vid si­dan av lagen kan ald­rig ac­cep­teras.

×