Hög­has­tig­hets­ba­nan får inte bli gök­unge

När Trafikverket för­ra vec­kan pre­sen­terade sina för­slag till in­ves­te­ringar kom­man­de pe­ri­od, en­ligt re­ger­ingen di­rek­tiv, var i stort sett alla miss­nöjda. Det be­hövs både mer och ti­digare sats­ningar.
Det gäller inte mi­nst i Skå­ne. Me­dan Hal­land fick löf­te om både full­följd Väst­kust­baneutbyggnad ge­nom Var­berg och in­ves­te­ringar för Markarydsbanan i Halm­stad saknas för Skå­ne den vik­tiga ut­bygg­naden av Skå­ne­ba­nan Kris­tian­stad-Häss­le­holm-Hel­sing­borg. På sträc­kan Häss­le­holm-Kris­tian­stad har tra­fiken minskat med åtta pro­cent det senaste året, sam­ti­digt som tra­fiken i hela Skå­ne ökat med tre pro­cent. Or­saken kan miss­tänkas vara de stän­digt för­senade och in­ställda tågen på sträc­kan. Kan man inte lita på att kom­ma fram i tid väljer man bilen istäl­let.
Dess­utom vill Trafikverket, på or­der av då­va­ran­de in­fra­struk­tur­mi­nis­ter Anna Johansson, sän­ka has­tig­heten för hög­has­tig­hets­ba­nan och bygga ut den i etapper så att man inte vet om den nå­gon­sin blir klar.
Det här var nå­got som C:s tra­fik­po­li­ti­ker An­ders Åkes­son pekade på när han be­sökte Häss­le­holm i fre­dags mor­se. Cen­ter­par­ti­ets för­slag är att läg­ga hög­has­tig­hets­ba­nan i ett sär­skilt bo­lag, där även pri­vat ka­pi­tal kan satsa pengar för att bygga ut den snabbt. Då kan ock­så pengar lånas upp till pro­jektet. Där­med be­höver inte pengar tas från an­dra an­ge­lä­gna tra­fik­be­hov.
Un­der mån­ga år har ett ef­ter­satt un­der­hålls­be­hov ac­ku­mu­lerats till runt 300 mil­jarder kro­nor, vil­ket mot­svarar hal­va Tra­fik­verkets in­ve­ste­rings­bud­get för de nä­rmaste tolv åren. Utan hög­has­tig­hets­ba­nan i Tra­fik­verkets van­liga in­ve­ste­rings­bud­get blir det mer ut­rym­me för den nöd­vän­diga upp­rustningen även av an­dra spår, som Skå­ne­ba­nan, lik­som un­der­hållet av väg­nätet som ock­så är ef­ter­satt.
Där­för be­hövs ny­tän­kan­de, inte bara när det gäller tåg­tek­niken. In­fra­struk­turen måste rustas upp och ut­vecklas, för att Sve­ri­ge ska fun­gera bätt­re. Kan pri­vata pengar an­vändas kan det gå snabbare och bli bätt­re.

×