Vil­ken svensk som helst kan fängslas i Tur­ki­et

I ett av Tur­ki­ets sä­ker­hets­fäng­el­ser sit­ter en svensk utan att ha be­gått nå­got brott.
Ali Gharavi greps i Tur­ki­et för två må­nader se­dan och an­klagas för sam­rö­re med nå­gon ter­ro­rist­or­ga­ni­sa­tion. I Erdogans Tur­ki­et kan nu­me­ra vem som helst an­klagas för det­. Det har drabbat tio­tu­sen­tals turkar, det har drabbat tio­tu­sen­tals kurder och det har drabbat en svensk, flera tyskar och nå­gra an­dra ut­län­ningar på be­sök i Tur­ki­et.
Ali Gharavi är män­ni­sko­rätts­ex­pert. Han var i Tur­ki­et för att på en kon­fe­rens ut­bilda män­ni­sko­rätts­ak­ti­vister i bland an­nat di­gi­tal tek­nik. Men både han, en tysk kol­le­ga och Tur­ki­ets Amnestyordförande greps den 2 juli och sit­ter se­dan dess fängslade på obe­stämd tid i iso­ler­ings­celler utan att nå­gra kon­kreta an­kla­gel­ser riktats mot dem.
Tysk­lands re­ger­ing har dragit slut­satsen av att den tyske med­bor­ga­re greps. Tyskar varnas nu för att åka till Tur­ki­et på se­mes­ter, efter­som nå­gon rätts­sä­ker­het inte läng­re finns.
Sve­ri­ges re­ger­ing har varit be­tyd­ligt mer pas­siv. Ut­ri­kes­mi­nis­ter Mar­got Wall­ström har gjort för­sik­tigt kri­tiska ut­ta­lan­den.
På UD:s hem­si­da nämns inte fängslandet i den rese­in­for­ma­tion som ska råda re­se­närer om hur de agerar i an­dra länder. Bara risken för ter­ror­ak­ti­vi­teter tas upp samt varnas för att åka till gräns­om­rå­dena mot Sy­ri­en.
Var­för in­for­meras inte svenskar om att vem som helst kan fängslas utan an­led­ning? Var­för av­råds inte från re­sor till Tur­ki­et?
Yng­ve Su­nes­son

×