M:s grupp­le­da­re Jes­si­ca Pol­fjärd bara bud­bä­ra­re. Foto: TT

Var­för splittrar M?

Alliansen visade sig ha två oli­ka lin­jer om Peter Hult­qvist (S) ska tvingas avgå el­ler ej. Det har varit känt länge att par­tierna haft oli­ka ny­anser i åsikterna om Hult­qvist. Men när M, trots be­sked från C och L om att för­ut­sätt­ningarna för en miss­tro­en­de­för­klar­ing mot Hult­qvist ändrats, val­de att full­följa den gam­la lin­jen val­de man ock­så att visa splitt­ringen av Alliansen i of­fent­lig­heten. Det gör det svårare att skapa tro­vär­dig­het åt ett ge­men­samt al­li­ans­al­ter­na­tiv i näs­ta års val­rö­rel­se.
Re­dan ti­digt stod det klart att skälen för att av­sätta Peter Hult­qvist för sjab­blet med Trans­port­sty­rel­sens it-af­färer var svagare än för Ygeman och Johansson, som haft di­rekt ope­ra­tivt an­svar för det som hänt. När det så av­slöjades att stats­mi­nis­terns stats­sek­re­te­ra­re Emma Len­narts­son känt till af­fären långt ti­digare än hon sagt och där­för tvingades avgå på mo­mangen, minskade skälen för att krä­va Hultqvists av­gång yt­ter­ligare. Han kun­de på goda grunder hävda att han hade all an­led­ning att tro att stats­mi­nis­tern re­dan var in­for­merad.
Att Peter Hult­qvist får sitta kvar som för­svars­mi­nis­ter be­klagar få. Han har stor re­spekt hos mi­li­tären och han har lyc­kats sy ihop flera breda upp­gö­rel­ser om för­svars­po­li­tiken med både C och M – och MP.
Om hela Alliansen slutit upp bak­om C och L i sin om­prövning av miss­tro­en­de­för­klar­ingen, vil­ket alla par­tier flaggade för kun­de bli re­sul­tatet i ett ti­digt ske­de, skul­le in­gen ska­da varit skedd för Alliansen.
Men nu tog räds­lan för att an­s­es som allt­för pas­siva mot re­ger­ingen över i den mo­de­rata riks­dags­gruppen. Att M i prak­tiken saknar par­ti­le­da­re för när­varande kan ha bi­dragit till det omo­gna be­slutet i riks­dags­gruppen.
Det blir inte lätt för Ulf Kris­ters­son att sty­ra upp par­tiet. Han var tyd­ligt i sin förs­ta in­ter­vju som par­ti­le­dar­kan­di­dat om sin av­sky för Sverigedemokraterna. Men up­pen­bar­li­gen finns det en stark fa­lang i par­tiets riks­dags­grupp som vill närma M till SD. Får den över­handen är Al­li­ansens saga all.

×