Vik­tigt val för alla kyr­ko­med­lemmar

I mor­gon är det val inom Svenska kyr­kan. Det finns de som ifrå­ga­sätter att det hålls ”all­männa val” med par­tier/no­mi­ner­ings­grupper. i en kyr­ka. Men oav­sett vil­ken upp­fattning man har om det, är det vik­tigt för dem som har nå­got in­tres­se i kyr­kans verk­sam­het att rösta i kyr­ko­valet.
I riks­me­di­erna har ord­striden mel­lan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna do­mi­nerat. SD satsar hårt på att skaffa sig in­flytande inom kyr­kan. Sve­ri­ge­de­mo­krater har till och med upp­manat SD-med­lemmar att gå in som med­lemmar i kyr­kan och se­dan lämna den igen ef­ter va­let, för att SD ska få fler röster.
Visst är det vik­tigt att SD:s bud­skap, som till stora del­ar strider mot kris­ten­domens bud­skap om att osjäl­viskt hjälpa an­dra, kan mot­verkas i va­let. Att SD skul­le få verk­ligt in­flytande i kyr­kans or­gan är dock osan­no­likt.
En vik­tigare kon­flikt gäller om kyr­kan ska fort­sätta vara en folk­kyr­ka, vil­ket är hu­vud­mo­tivet för S och C att ställa upp i va­let som par­tier, el­ler om kyr­kan ska ut­vecklas till en präst­sty­rd kyr­ka, där de mån­ga med­lemmarna som inte är så ak­tiva men ändå känner sam­hö­rig­het med kyr­kan inte är väl­komna att på­verka. Det är en så­dan ut­veckling som flera av par­tierna som an­griper riks­dags­par­tiernas en­ga­ge­mang vill ha.
Fler än de 12-13 pro­cent som bru­kar rösta borde ta stäl­lning och gå till val­lo­kalen i mor­gon.

×