Investering i tvåvåningståg skjuts upp

Skåne Styret vill köpa in dubbeldäckare på tågsträckan Köpenhamn- Helsingborg för 1,64 miljarder kronor.

Tanken är att de första dubbeldäckarna ska börja rulla i december 2019.
Men alliansen begärde återremiss av ärendet vid regionfullmäktiges sammanträde på tisdagen.
– Vi står inför investeringar på runt 50 miljarder kronor i nya sjukhus de kommande åren. Då är det viktigt att vi noga undersöker alla möjligheter som finns för att göra investeringarna på bästa sätt och också minst kännbart för skattebetalarna. Vi är i sak inte emot dubbeldäckare men vill ha ett beslutsunderlag som innehåller en konsekvensanalys, beaktar olika finansieringslösningar och övrig måluppfyllelse, säger Carl-Johan Sonesson (M) regionråd i opposition.

Regionrådet Stefan Svalö (S), tillika kollektivtrafiknämndens ordförande tycker att det är oansvarigt att skjuta upp beslutet i 35 dagar.
Han och styret menar att det är av stor vikt att de nya tågen kommer igång så snabbt som möjligt för att nå de högt satta målen för kollektivtrafiken där marknadsandelen mot bilen ska dubblas från 2006 till 2030.
– Ska resenärerna vara nöjda så måste något göras nu.

Öresundstågsystemet utnyttjar 111 fordon efter bästa förmåga, men kan inte utvecklas till att hantera ett ökat resande, enligt Skånetrafikens mål, utan ett tillskott av kapacitet. Särskilt stort är behoven att utveckla trafiken inom Skåne på sträckan Helsingborg-Lund-Malmö och över Öresundsbron.
Före id- och gränskontrollerna åkte det 2 500 resenärer i maxtimmen på morgonen mot Köpenhamn. Med en normal resandetillväxt är Öresundstågens kapacitet fullt utnyttjad år 2020. Ungefär samma förhållande gäller på Västkustbanan där dagens beläggning på 1 400 resenärer i maxtimmen kommer med dagens tillväxt slå i taket ungefär 2020.

×