Kyrkomötets ordförande Karin Perers (C). Foto: TT

Kyr­kan en­ga­gerar

Kyr­ko­valet blev åt­min­sto­ne på ett sätt en suc­cé. Inte se­dan 1950-ta­let har lika stor an­del av kyr­kans med­lemmar gått till val­lo­kalerna och ut­nyttjat röst­rätten.
Val­del­ta­gan­det ökade från un­der 13 pro­cent till 18,22 pro­cent (pre­li­mi­närt). Det in­ne­bär att näs­tan en mil­jon svenskar visat sitt en­ga­ge­mang för kyr­kan.
Kyr­kan har själv bi­dragit till ök­ningen ge­nom fler röstnings­lo­kaler för dem som inte var hem­ma på val­dagen. Det gjorde att fler kun­de förhandsrösta och till och med röstat på an­dra platser på val­dagen.
En an­nan och kan­ske den vik­tigaste or­saken till ök­ningen är den hög­re kon­flikt­ni­vån och där­med me­die­upp­märk­sam­heten in­för va­let. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas ag­gres­siva bud­skap om att göra kyr­kan till en na­tio­na­lis­tisk front­or­ga­ni­sa­tion har fått mån­ga att gå till val­lo­kalen för att mot­verka det­ta.
Att SD ändå ökade var inte för­vånande, både med tan­ke på par­tiets hårda sat­sning och med tan­ke på opi­ni­ons­lä­get. De blev näst störst i Lunds stifts­full­mäk­tige. Cen­ter­par­ti­et ökade ock­så och har tra­di­tio­nellt en stark stäl­lning inom kyr­ko­po­li­tiken så­väl lo­kalt som i kyr­ko­mö­tet. Även S ökade, mest i an­tal röster, lik­som grup­peringen Väns­tern i Svenska kyr­kan. Där­emot för­lorade de an­dra par­tier som bil­dat sär­skilda or­ga­ni­sa­tioner för kyr­ko­po­li­tiken, som mo­de­raterna i Bor­ger­ligt al­ter­na­tiv lik­som krist­de­mo­kraterna, mil­jö­par­tisterna och li­be­ralerna.
Men ock­så vissa in­om­kyrk­liga grup­pe­ringars ar­gu­men­ta­tion mot par­tiernas ak­ti­vi­teter och för­ord för en be­kän­nel­se­kyr­ka istäl­let för den breda folk­kyr­kan ledde till att en­ga­ge­manget för kyr­ko­valet ökade.
Det tyd­ligaste ut­slaget blev att par­tierna fick ett starkt ökat stöd sam­ti­digt som Fri­mo­dig kyr­ka, som varit mest ag­gres­siv mot­stån­da­re till par­tiernas en­ga­ge­mang, för­lorade.
Kyr­ko­mö­tets ord­fö­ran­de Ka­rin Perers (C) kun­de glädjas åt att ”även den sö­kan­de, tvivlande män­ni­skan ska vara väl­kom­men till kyr­kan” ock­så i fort­sättningen.

×