Re­gi­onens ekonomi måste rä­tas upp

I dag sam­man­träder re­gi­on­full­mäk­tige i Kris­tian­stad. Men ekonomin är in­get ären­de på fö­re­drag­nings­listan den här gången.
Ändå är den eko­no­miska si­tua­tionen fort­farande all­var­lig. Före som­maren re­do­visades ett pro­gno­sti­serat un­der­skott på över en halv mil­jard kro­nor. På sitt sam­man­trä­de ef­ter som­maren fann re­gi­on­sty­rel­sen det nöd­vän­digt att fatta be­slut om att ”bud­get ska hållas”.
Det är just det som är pro­blemet. Det är inte själv­klart i för­valt­ningar och verk­sam­heter – el­ler ens i de po­li­tiska nämnderna – att bud­geten är till för att hållas. Då blir det un­der­skott.
I nå­gon mån har dock le­dningen börjat vän­da sku­tan. Re­gion Skå­ne är en av få re­gi­oner/lands­ting där hyr­per­so­nalen inte ökat i om­fattning un­der förs­ta halv­året i år. Det är ett vik­tigt sätt att be­gränsa kost­nads­ök­ningarna.
Även an­talet an­ställda inom re­gi­onen håller sig un­der ni­vån vid års­skif­tet, vil­ket är vik­tigt för att ha kon­troll över ekonomin, efter­som per­so­nal­kost­naderna är den helt do­mi­nerande posten i bud­geten.
Men att re­gi­on­sty­rel­sen ser sig tvun­gen att fatta be­slut om att det ska råda ”högsta eko­no­miska re­strik­ti­vi­tet i alla be­slut” och att ”på­började och pla­nerade kost­nads­re­du­cerande åt­gärder i hand­lings­planer ska full­följas” tyder på att den högsta le­dningen i re­gi­onen inte rik­tigt litar på att för­valt­ningarna verk­li­gen följer fattade be­slut.
Ett stort an­svar för att fattade be­slut ge­nom­fö­rs ligger på re­gion­di­rek­tören Alf Jönsson. Han hade stor fram­gång på mot­svarande po­si­tion i Lands­tinget Kal­mar. Där­för är för­vänt­ningarna stora på att han ska lyc­kas både ta kon­troll över ekonomin och få vården att fun­gera bätt­re ock­så i Skå­ne.
Det finns, trots det stora pro­gno­sti­serade un­der­skottet, vissa tec­ken på för­bätt­ringar i re­gi­onens ekonomi. Nu måste de an­sva­riga rät­ta till det som åter­står för att få en ekonomi i ba­lans.

×