EU-dom­stolen har hela makten

Al­ko­hol­po­li­tiken kommer att bli en av Centerpartistämmans stora strids­frå­gor. Det hand­lar om det ti­digare kända kravet att lo­kala vin­od­la­re ska få sälja sina pro­dukter på gården, inte bara på Sy­stem­bo­la­get.
Men det finns ock­så ett nytt för­slag om att van­liga bu­tiker ska få sälja al­ko­hol­drycker med egen pris­sättning och från egna la­ger, om än for­mellt som om­bud för Sy­stem­bo­la­get.
Båda för­slagen mo­ti­veras med lands­bygds­ut­veck­ling. Gårds­för­sälj­ning skul­le bi­dra till att ut­veckla tu­rismen och sprit­för­sälj­ning i lanthandlar skul­le ge des­sa en bätt­re lön­sam­het.

Att för­säljning av egen­pro­du­ce­rat vin skul­le vara bra för de gårdar det hand­lar om är inte om­tvis­tat. Det skul­le i sig knap­past ha nå­gon ne­ga­tiv al­ko­hol­po­li­tisk ef­fekt hel­ler. Det är inte om det dis­kus­sionen hand­lar.
Ändå kan ge­nom­fö­rande av för­slaget rasera hela den svens­ka al­ko­hol­po­li­tiska mo­dellen, som Cen­ter­par­ti­et lik­som näs­tan alla svens­ka par­tier vill slå vakt om. Krav på att av­skaffa Sy­stem­bo­la­gets mo­no­pol avvisas ock­så av par­ti­sty­rel­sen.
Men om vill­koren för mo­no­polet för­ändras på ett sätt som kommer i kon­flikt med EU:s kon­kur­rens­re­gler är det inte svens­ka po­li­ti­ker som har makten över frå­gan. Det borde par­ti­sty­rel­sen inse, sär­skilt som mån­ga med djupa kun­skaper påtalat det upp­repade gånger.
Man kan inte som för­re lands­bygds­mi­nis­tern Es­kil Erlandsson, nu­me­ra vice ord­fö­ran­de i EU-nämnden och som där­för verk­li­gen borde veta bätt­re, säga att det inte ska vara nå­gra pro­blem att låta bu­tiker sälja sprit från eget la­ger och med egna priser. Vare sig han, riks­dagen, re­ger­ingen el­ler ens EU-kom­mis­sionen har makten. Det har bara EU-dom­stolen.

Frå­gan om gårds­för­sälj­ning har re­dan ut­retts ett par gånger. Ut­re­da­ren kon­sta­terade med hän­visning till EU-rätten att kon­kur­rens­re­glerna i så fall skul­le ge alla ut­ländska till­ver­ka­re sam­ma möj­lig­heter som svens­ka vin­pro­du­center att sälja sina pro­dukter i egna bu­tiker.
Fin­land har tillåtit gårds­för­sälj­ning, men bara av lo­kalt pro­du­cerat vin från bär och frukter som odlas norr om sex­tionde bredd­graden (i höjd med Gäv­le). En tänkt ut­ök­ning till li­körer sade EU-kom­mis­sionen nej till, så det backade Fin­land från. Gårds­för­sälj­ningen har inte prövats, efter­som kraven är så spe­ci­fika att in­gen känner sig ut­kon­kur­rerad.

Sve­ri­ge fick inte nå­got per­ma­nent un­dan­tag för Sy­stem­bo­la­get i med­lem­skaps­för­hand­lingarna. Men frå­gan prövades ome­del­bart, när hand­la­ren Har­ry Fran­zén för­sökte få sälja vin och sprit i sin bu­tik. Då god­kände EG-dom­stolen Sy­stem­bo­la­gets mo­no­pol i syf­te att skydda folk­häl­san. Men för­ut­sättningen var att inte in­hemska pro­dukter skul­le gynnas.
Gårds­för­sälj­ning av vin gjort på vin­dru­vor skul­le, som två ut­red­ningar och alla an­dra ex­perter kon­sta­terat, san­no­likt inte ac­cep­teras av EU-dom­stolen, och det skul­le kun­na be­tyda att Sy­stem­bo­la­gets mo­no­pol skul­le kun­na upp­hävas med de so­ci­ala och me­di­cinska kon­se­kvenser det skul­le leda till.
Cen­ter­stäm­man måste inse att Sve­ri­ge som EU-med­lem har över­låtit den yt­ter­sta makten till EU-dom­stolen. Be­sluten måste ta hän­syn till det.

×