Flex­i­bla kol­lek­tiv­av­tal bäst för ser­vi­ce­sek­torn

Al­me­ga, ar­bets­gi­var­or­ga­ni­sa­tion för en stor del av ser­vi­ce­sek­torn, håller fort­farande på med årets av­tals­rö­rel­se. Med 154 kol­lek­tiv­av­tal att för­handla om, näs­tan en fjär­de­del av alla landets kol­lek­tiv­av­tal, är det inte så kons­tigt att det drar ut på ti­den.
Or­ga­ni­sa­tionens vd Anna-Ka­rin Hatt be­sökte Mal­mö i går för att träffa ett bara två år gam­malt fö­re­tag i it-branschen med re­dan 70-ta­let an­ställda.
Hon är nöjd med årets av­tals­för­hand­lingar, trots att sju var­sel har kommit. Men in­get har lett till strids­åt­gärder.
Att det är god stä­mning mel­lan ar­bets­gi­va­re och fack­för­bund be­ror myc­ket på att för­ra årets stora kon­flikt­frå­ga, flexpensionsavtalen, lösts mel­lan de van­liga av­tals­för­hand­lingarna. Nu ska kol­lek­tiv­av­talen ut­vecklas un­der de tre år som lö­ne­av­talen gäller, för att an­passas så bra som möj­ligt till de oli­ka branscher som Al­me­ga om­fattar.
Att kol­lek­tiv­av­talen an­passas till dem som om­fattas av av­talen är ett ge­men­samt in­tres­se för fack och ar­bets­gi­va­re. De senaste åren har den fack­liga an­slutnings­graden minskat, sär­skilt bland ar­be­ta­rna.
Så Anna-Ka­rin Hatt är op­ti­mis­tisk om att nå fram till de 154 av­talen utan kon­flikt i år. Hon vill gär­na be­hålla mån­ga oli­ka av­tal, efter­som de ger den flexibilitet som fö­re­tagen ef­ter­frågar.
Det är vik­tigt för att ha en hög an­slutnings­grad och där­med den svens­ka mo­dellen ska be­hålla sin le­gi­ti­mi­tet.
Yng­ve Su­nes­son

×