Gö­te­borgs­po­li­sen måste stå upp för lagen

Na­zisterna i NMR får inte mar­schera för­bi den ju­diska sy­na­go­gan el­ler av­sluta sin marsch på Gus­taf Adolfs torg i Göteborg. Det har för­valt­nings­rätten be­slutat och ger där­med polisen bak­läxa.
Det fanns mån­ga tun­ga in­vänd­ningar mot den na­zist­marsch som po­lisen god­känts. Sam­lingen utan­för Bok- och bib­lio­teks­mäs­san, nära flera an­dra ar­ran­ge­mang, skul­le stö­ra och ut­göra ett hot mot de mån­ga tus­en del­ta­ga­rna på mäs­sorna. Nu flyttas starten.
I råd­huset vid Gus­taf Adolfs torg hade 30-ta­let par bokat in sin vig­sel sam­ti­digt som na­zisterna fått till­stånd att av­sluta sin marsch där. Vis­ser­li­gen lovade po­lisen att ga­ran­tera att brud­paren skul­le kun­na kom­ma in i och ut från råd­huset, men hur mån­ga vill ha na­zist­bråk vid sitt bröl­lop? Att marschen istäl­let ska av­slutas vid Gam­la Ul­le­vi var där­för bra.
All­var­ligast var att po­lisen gett na­zisterna till­stånd att mar­schera nära sy­na­go­gan un­der jom kippur-hög­tiden då sär­skilt mån­ga ju­dar samlas till fi­ran­de. Efter­som na­zister har ju­de­hat som en bä­ran­de del i ideo­lo­gin är hotet up­pen­bart, oav­sett hur ut­ta­lat det skul­le bli un­der marschen.
Där­för var det myc­ket väl­kom­met att för­valt­nings­rätten ändrade po­lisens be­slut. Nu måste po­lisen i Gö­te­borg – och på an­dra håll – lära sig av den ju­ri­diska in­stansen att det finns goda möj­lig­heter att ändra marsch­väg med hän­visning till möj­lig­heten att upp­rätt­hålla or­dning och sä­ker­het. De borde vetat efter­som det ut­nyttjades av Lun­da­po­li­sen för att be­gränsa Karl XII-kra­val­lerna på 1990-ta­let.
En fö­re­trä­da­re för NMR säger att ”man kan tänka sig att trotsa be­slutet” från dom­stolen. Men då måste Gö­te­borgs­po­li­sen göra sitt jobb. Om na­zisterna av­viker från den av dom­stolen på­bjudna marsch­vägen måste po­lisen ome­del­bart stoppa och upp­lösa de­mon­stra­tionen. Dess­utom måste alla na­zis­tiska sym­boler och ram­sor re­gi­streras så att åtal kan väc­kas mot dem som be­går brottet hets mot folk­grupp.

×