Mot­ta­ga­re av det al­ter­na­tiva No­bel­priset.

Käm­par för rätt­visa

Right Live­li­hood Re­ward delas ut av en stif­tel­se som Ja­cob von Uexkull in­stiftade 1980. Priset ska fram­för allt be­löna in­satser för jordens och män­ni­skornas bästa på en gräs­rots­ni­vå. Var­je år får tre el­ler fyra pris­ta­ga­re dela på (i år) tre mil­joner kro­nor. Dess­utom ut­s­es en he­ders­pris­ta­ga­re.
Priset kal­las ofta för det al­ter­na­tiva No­bel­priset, för att det inte hand­lar om ge­nom­gri­pan­de forsk­nings­re­sul­tat utan om ar­be­te på en mer jord­nä­ra nivå som har stor be­ty­del­se, inte bara för de di­rekt be­rörda män­ni­skorna.
Årets tre pris­ta­ga­re Colin Gonsalves (In­di­en), Kha­di­ja Ismayilova (Azerbajdzjan) och Yetnebersh Nigussie (Etio­pi­en) ar­betar alla för rätt­visa åt män­ni­skor som själva har svårt att göra sina röster hö­rda.
Colin Gonsalves är män­ni­sko­rätts­ju­rist, verk­sam vid In­di­ens högsta dom­stol. Han dri­ver fall för att sä­ker­ställa re­spekten för mänsk­liga rät­tig­heter, inte mi­nst rät­tig­heterna för de fat­tigaste – slum­in­vå­na­re, tvångs­ar­be­ta­re, re­li­gi­ösa mi­no­ri­teter. När In­di­en verkar gå i mer auk­to­ri­tär rik­tningen är hans och hans med­ar­be­ta­re ar­be­te sär­skilt vik­tigt och kan stärka de­mo­kra­tin.
Kha­di­ja Ismayilova är un­der­sökande jour­na­list i dik­ta­turen Azerbajdzjan. Hon har av­slöjat kor­rup­tion och för­skingring vil­ket lett till att hon hotats, smuts­kastats och kastats i fäng­el­se.
Yetnebersh Nigussie är ak­ti­vist för mänsk­liga rät­tig­heter i Etio­pi­en, sär­skilt för per­soner med funk­tions­ned­sätt­ning. Hon är själv blind och har ge­nom sitt ar­be­te lyc­kats på­verka synen på funk­tions­ned­sätt­ning i sitt land och in­ter­na­tio­nellt.
De tre pris­ta­ga­rna re­pre­sen­terar oegen­nyt­tigt, vik­tigt och ofta far­ligt ar­be­te. De är allt­så väl värda att upp­märk­samma, och priset kan kan­ske bi­dra till att både skydda dem och göra de­ras ar­be­te lite lättare.
He­ders­pris­ta­ga­ren Ro­bert Bilott, som av­slöjat en mil­jö­skan­dal i USA som lett till ska­de­stånd till de drabbade men ock­så till ökade kun­skaper om en grupp myc­ket far­liga ke­mi­ka­lier, vil­ket gynnar alla.

×