Folk­om­röstningen kan för­sena Kur­di­stan

Folk­om­röstningen i Iraks kur­diska del­ar hade ett gi­vet re­sul­tat – över­läg­sen över­vikt för ja till ett själv­stän­digt Kur­di­stan. Pro­blemet är bara att det ris­kerar att för­sena bil­dan­de av en själv­stän­dig stat sna­ra­re än dri­va på ut­vecklingen.
Som di­plo­maten Ing­mar Karlsson (tidigare ge­ne­ral­kon­sul i Is­tan­bul) pekar på i en ar­ti­kel i Tem­pus, har dagens ira­kiska Kur­di­stan stora de­mo­kra­tiska brister. Pre­si­dent Bar­za­ni väg­rar avgå en­ligt lagen och par­la­mentet har inte sam­man­trätt på flera år på grund av mot­sätt­ningar mel­lan par­tierna. Barzani utropade folk­om­röstningen för att rikta fo­kus på nå­got an­nat.
Kurdernas rätt till själv­be­stäm­man­de borde vara en själv­klar­het. Men re­dan ef­ter förs­ta världs­kriget svek stor­makterna löf­tena om ett eget land till kurderna. Istäl­let de­lades Kur­di­stan upp mel­lan Irak, Sy­ri­en, Iran och Tur­ki­et, när det be­segrade Os­manska ri­ket föll sam­man.
Ef­ter USA:s an­fall på Irak i bör­jan av 1990-ta­let och den flyg­förbuds­zon som USA pro­kla­merade över nor­ra Irak för att skydda kurderna ut­vecklades ett om­fattande kur­diskt själv­sty­re. Det fort­levde och för­stär­ktes ef­ter Sad­dam Hus­seins fall.
Nu ris­keras det­ta, om den ira­kiska cen­tral­re­ger­ingens hot om att ta kon­troll över flyg­platser och ol­je­käl­lor verk­ställs.
Dess­utom har själv­stän­dig­hets­kraven oroat både Iran och Tur­ki­et, som för­vägrar sina kur­diska folk­grupper det själv­sty­re som de kämpat sig till i Irak och är på väg att få i Sy­ri­en. Det gör att kurderna i Irak hotas också ut­ifrån.
Så trots de starka ar­gu­menten för ett fritt Kur­di­stan var det inte för­nuf­tigt att ut­lysa en folk­om­röstning. Ett fritt Kur­di­stan är helt be­roende av goda re­la­tioner med gran­narna efter­som landet inte kan få nå­gon egen kust. Därför måste förhandlingar föra frågan framåt stegvis.
Så Bar­za­ni borde tona ned re­to­riken och istäl­let åter­upp­rätta de­mo­kra­tin i del­re­pu­bliken Kur­di­stan.

×