Brist på sjuksköterskor har påverkat lönestatistiken. Foto: TT

Höj kvin­nors löner

Skill­naden mel­lan mäns och kvin­nors löner har minskat det senaste året. Det är LO som re­do­visar sta­ti­stiken som egent­li­gen kommer från SCB. LO har se­dan länge kommit med rap­porter med jäm­fö­rel­ser mel­lan oli­ka gruppers löner.
Nu är det inte främst LO:s in­satser som gjort att kvin­norna närmat sig männen i lö­ne­lä­ge. Det är istäl­let bristen på lä­ra­re, sjuk­skö­ters­kor, so­ci­al­sek­re­te­ra­re och an­dra of­fent­lig­an­ställda tjäns­te­man­na­grupper med flest kvin­nor som drivit på lö­ne­ut­jäm­ningen mel­lan könen.
Det har varit si och så med den saken ti­digare. För­ra året var det förs­ta gången se­dan 2007-2008 som kvin­nornas löner stigit mer än männens både i pro­cent och i kro­nor.
En­ligt LO-rap­porten har männen i ge­nom­snitt 4 600 kro­nor hög­re lön än kvin­norna. Det är näs­tan 300 kro­nor mi­ndre skill­nad än året före.
Fort­farande be­ror na­tur­ligt­vis en del av skill­naden på att män och kvin­nor har oli­ka yr­ken. De yr­ken där mån do­mi­nerar har ge­ne­rellt ett hög­re lö­ne­lä­ge. Men även inom sam­ma jobb har kvin­nor ofta läg­re lön än män, vil­ket är helt oac­cep­ta­belt.
Att nu kvin­no­do­mi­ne­rade yr­ken som sjuk­skö­ters­ka och so­ci­al­ar­be­ta­re håller på att upp­vär­deras ock­så i lö­ne­lä­ge är po­si­tivt. Det måste bli li­ka­väl­ av­lö­nat att ta hand om män­ni­skor som att serva el­ler mon­tera ma­skiner.
Re­gio­nalt är lö­ne­skill­naderna mel­lan män och kvin­nor störst i Stock­holm, Upp­sa­la och Hal­land. Skå­ne har nå­got mi­ndre skill­nader än ge­nom­snittet. Mi­nst är skill­naderna mel­lan män och kvin­nor i lands­bygds­län som Got­land, Jämt­land, Kal­mar och Kronoberg, där de mest hög­av­lö­nade grupperna saknas el­ler är små.
Bristen på sjuk­skö­ters­kor, so­ci­al­ar­be­ta­re, lä­ra­re och an­dra vik­tiga grupper är ett stort pro­blem. Men att det leder till att de­ras jobb upp­vär­deras ge­nom stör­re lö­ne­ök­ningar kan leda till att fler ut­bildar sig till de jobben. Även där­för bör kvin­nornas löner fort­sätta öka mer.

×