Sam­ma pro­pa­gan­da nu som på 1970-ta­let

Folket i Bild/Kul­tur­front bil­dades som fö­re­ning 1971. Då startade ock­så tid­ningen med sam­ma namn med pa­rollerna antiimperialism, för en folkets kul­tur och för tryck- och ytt­ran­de­fri­het.
Det var mitt un­der Vi­et­nam­kri­get och då var kri­tiken mot USA högst be­fo­gad, även om den i just FiB/Kul­tur­front var allt­för pro­pa­gan­dis­tisk. Men re­dan då fanns ibland prin­ci­pi­ellt in­tres­santa ar­ti­klar om tryck­fri­heten.
Tid­skriften finns fort­farande, upp­täckte jag vid ett be­sök i en väl­sor­te­rad Press­by­rå­ki­osk. Pa­rollerna är de­sam­ma och, fak­tiskt, in­ne­hållet känns ock­så igen. Till och med den på 1970-ta­let do­mi­nerande skri­benten Jan Myr­dal skriver fort­farande i tid­ningen.
Ar­ti­keln på te­mat ytt­ran­de­fri­het, en in­ter­vju med tryck­fri­hets­ex­perten Nils Func­ke, är in­tres­sant. Det är ock­så re­por­ta­get från Häss­le­holm där att SD släppts in i maktens cir­klar upp­märk­sammas.
Mer de­pri­me­ran­de är att blind­heten när det gäller auk­to­ri­tära re­gimer som ses som kom­mu­nis­tiska el­ler som anti-USA.
I en ar­ti­kel rap­por­terar Chris­ter Lund­gren, med­lem i tid­ningens re­dak­tions­kom­mit­té, från ett be­sök i Nord­ko­rea. Maken till se­lek­tivt se­en­de får man leta ef­ter. Där ef­ter­lyses inte ytt­ran­de­fri­het.
Kon­ten­tan av ar­ti­keln är me­ningen: ”Fem år med Kim Jong Un vid makten har varit fem år av snabb ut­veckling.”
Det är inte jour­na­li­stik, det är pro­pa­gan­da – men det ryms ju ock­så inom tryck­fri­hetens ramar.
Yng­ve Su­nes­son

×