Tro­ja Ljung­by fö­re­dö­me för an­dra fö­re­ningar

I kväll spe­lar is­hoc­key­klubben Tro­ja Ljung­by sin an­dra hem­ma­match i All­svens­kan, ef­ter att för­ra sä­songen klarat att gå upp igen.
Till den förs­ta matchen med­delade klubbens le­dning att sup­por­ter­gruppen Ul­tras Ljung­by inte var väl­komna på läk­ta­rna. Gruppen portades helt en­kelt.
”Det finns en hi­sto­ria av våld och py­ro­tek­nik”, mo­ti­verade klubbens sä­ker­hets­an­sva­rige be­slutet med. Dess­utom har klubben på sina trö­jor en sym­bol med kopp­ling till ra­sis­tiska och våld­samma or­ga­ni­sa­tioner.
Att det finns en stör­re sup­por­ter­fö­re­ning, Tro­ja sup­port, som klubben sam­ar­betar med har kan­ske un­der­lättat be­slutet att stänga ute den mi­ndre, mer mi­li­tanta gruppen. Ändå har det vållat de­batt.
Att gruppens med­lemmar skrikit köns­ord på trä­nings­matcher un­der hösten har bi­dragit till be­slutet, en­ligt klubb­led­ningen. Om spon­sorers på­tryck­ningar bi­dragit till be­slutet är oklart, men själv­fal­let kan det finnas spon­sorer som inte vill för­knippas med den typen av age­ran­de.
Ge­nom sitt be­slut att tyd­ligt mar­kera mot en sup­por­ter­grupp som inte upp­för sig sports­ligt el­ler ens de­mo­kra­tiskt ac­cep­ta­belt är Tro­ja Ljung­by värt allt be­röm.
Klubben är ge­nom sin tyd­liga mar­kering mot olämp­liga sup­porter­gäng ett fö­re­dö­me för stör­re fot­bolls- och is­hoc­key­klubbar med stora pro­blem med våld på och i an­slutning till matcher.
När följer AIK och Djur­går­den ex­em­plet?
Yng­ve Su­nes­son

×