Ba­ga­tell­er ska inte leda till utvisning

Ett stort an­tal kom­pe­tenta per­soner med ar­be­te se­dan länge har den senaste ti­den fått be­sked av Migrationsverket att de inte får fort­satt ar­bets­till­stånd och måste lämna Sve­ri­ge. Or­saken är ba­ga­tell­ar­tade miss­tag som nu­va­ran­de el­ler ti­digare (!) ar­bets­gi­va­re gjort. Senast hotas en per­son av ut­vis­ning där­för att Migrationsverket tyc­ker han bor i en för li­ten lä­gen­het.
De allt fler upp­rörande ut­vis­ningarna har fått Alliansen att krä­va änd­ringar i lag­stiftningen så Migrationsverket inte kan fort­sätta sin orim­liga til­lämpning av re­gel­verket. När re­ger­ingen för­halat frå­gan och inte kommit med till­räck­ligt tyd­liga för­slag lade Alliansen fram ett eget för­slag till riks­dagen. Nu har S och MP ställt sig bak­om det­ta och det kommer allt­så att dri­vas ige­nom. Från den 1 de­cem­ber kommer nya re­gler att gälla.
Vik­tigast blir att Migrationsverket ska göra en hel­hets­be­döm­ning och be­döma om ut­vis­ning står i pro­por­tion till det be­gångna miss­taget. Det bör stoppa de flesta ut­vis­ningar av ut­ländska ex­perter och an­nan ar­bets­kraft som har stor be­ty­del­se för fö­re­tagen.
Att op­po­si­tionen läg­ger kon­kreta lag­för­slag i riks­dagen som får ma­jo­ri­tet är yt­terst ovan­ligt lik­som att re­ger­ingen ställer sig bak­om op­po­si­tions­för­slag. I den här frå­gan är det av stor be­ty­del­se för mån­ga.
Den som främst är att tac­ka för för­ändringen är Cen­terns Jo­han­na Jönsson som en­ga­gerat sig för och lyc­kats få ma­jo­ri­tet i ut­skottet.

×