Centerstämman diskuterade klyvningen av Sverige. Foto: TT

Mot­verka kly­vningen

Sve­ri­ge får inte klyvas, slår Cen­ter­par­ti­et fast i ett av de pro­gram som dis­ku­teras just nu på stäm­man i Mal­mö. Just det­ta pro­gram får ses som det vik­tigaste för att ut­veckla C:s po­li­tik.
”Grund­läggande för att bryta tu­del­ningen av landet är att ge fler män­ni­skor möj­lig­het att för­sörja sig själva.” Den me­ningen i in­ledning av pro­grammet är kär­nan i Cen­ter­par­ti­ets po­li­tik. De eko­no­miska klyf­torna motas främst ge­nom att ge ar­be­te åt dem som inte har jobb. Sat­sning på fö­re­tagen, ut­bildning och bätt­re matc­hning av ar­bets­sö­kan­de med le­diga jobb är nå­gra nyc­kel­åt­gärder för att nå målet.
Det är en po­li­tik som håller ihop och en fort­sättning på Al­li­ansens jobb­po­li­tik. Mål­grupper för po­li­tiken är både lands­bygden, som länge miss­gynnats av statens egna verk­sam­heter, och de mån­ga ny­an­lända som har svårt att kom­ma in på ar­bets­mark­naden och där­med in­te­greras i sam­häl­let lång­sammare.
Det finns mån­ga kon­kreta för­slag i pro­grammet, men den vik­tigaste in­riktningen är ändå de tre stora, block­över­gri­pan­de upp­gö­rel­ser som ef­ter­lyses.
En ar­bets­mark­nads­kom­mis­sion fö­re­slås för att lösa upp lås­ningarna på ar­bets­mark­nads­om­rå­det. Den stel­bent­het som finns i både lag­stiftning och av­tal måste för­ändras.
Bo­stads­po­li­tiken måste för­ändras, för att fler bo­städer ska byggas och fler ska få råd att bo i bo­städerna. De miss­lyc­kade för­söken att hitta en bred upp­gö­rel­se får inte hindra nya för­sök att kom­ma över­ens om både be­skattningen, hy­res­sätt­ningen och by­rå­kra­tin.
Det tred­je om­rå­det som Cen­ter­par­ti­et vill ha en bred upp­gö­rel­se om är skat­te­sy­stemet. Det är länge se­dan 1990-ta­lets stora skat­te­re­form ge­nom­fö­rdes. Mån­ga änd­ringar har gjorts, så nu är det ett nytt lapp­täc­ke. Glo­ba­li­seringen och ro­bo­ti­seringen kräver ock­så ny­tän­kan­de, där skatt på ar­be­te trap­pas ned och växlas mot hög­re skatt på mil­jö­stör­ningar, kon­sum­tion och fas­tig­heter.
För­hopp­nings­vis kan det bli Al­li­ansens lin­je ock­så.

×