Det so­ci­ala arvet måste brytas, det har Ulf rätt i

En av de vik­tigaste frå­gorna för Mo­de­raterna kom­man­de år är, en­ligt den ny­valde par­ti­le­da­ren Ulf Kris­ters­son, att bryta det so­ci­ala arvet som gör att barnen till ar­bets­lösa ofta ock­så blir ar­bets­lösa, barnen till miss­bru­ka­re ock­så ris­kerar att bli miss­bru­ka­re. Att ”an­dra ge­ne­ra­tionen” drabbas av för­äl­drarnas pro­blem är inte ac­cep­ta­belt i det mo­derna sam­häl­let.
För­ra man­dat­pe­ri­oden var Kris­ters­son so­ci­al­för­säk­rings­mi­nis­ter. Jag träf­fade ho­nom en gång då och dis­ku­terade de här frå­gorna och för­stod att han har ett en­ga­ge­mang just för ”klass­re­sor istäl­let för klass­kamp” som han lite slag­ords­mäs­sigt ut­tryckte det i sitt tal när han just valts.
Trots stora in­satser av kom­munernas so­ci­al­tjänster är det allt­för mån­ga som fastnar i sam­ma utan­för­skap som för­äl­drarna.
”Mam­ma är lik sin mam­ma” sjöng Siw Malm­kvist i en schlag­er 1968. Det går inte att ändra på, men om mam­ma är sjuk­pen­sio­när måste dot­tern få stöd för att inte ock­så bli det.
Vi borde hel­ler inte tala om ”an­dra ge­ne­ra­tionens in­vand­ra­re”. Är man kron­prin­ses­sa har man kan­ske inte lidit av att vara det, men för de ar­bets­lösa, bi­drags­be­ro­en­de i stor­städernas för­orter måste barnen till in­vand­ra­re of­tare få chansen att bli ad­vo­kat, bil­re­pa­ra­tör, lä­ka­re el­ler nå­got de är in­tres­serade av och inte ock­så fastna i utan­för­skap.
Det en­ga­ge­mang som Ulf Kris­ters­son visade i sön­dags är vik­tigt. Men det är en svår upp­gift som M-le­da­re att lyc­kas med en så­dan po­li­tik.
Yng­ve Su­nes­son

×