Över­vak­nings­ka­me­ror kan skapa trygg­het. Foto: TT

Ka­me­ror löser inte allt

Ka­mer­a­öve­rvakning har i de­batten blivit en slags pa­tent­me­di­cin för att minska brotts­lig­heten och av­slöja brotts­lingar. Nå­gon san­ning ligger det i tesen men ka­me­ror löser långt ifrån allt. Det vi­sar både svens­ka er­fa­ren­heter och in­ter­na­tio­nell fors­kning.
Före som­maren sattes över 50 över­vak­nings­ka­me­ror upp i Stock­holms­för­or­ter­na Rin­ke­by, Ten­sta och Hus­by. De som har bu­tiker och an­nan verk­sam­het lik­som de som bor där känner sig tryggare se­dan dess. Men brotts­lig­heten har inte minskat, bara flyttat till an­dra för­orter och an­dra platser. Skol­gårdar och lek­platser an­vänds nu av knark­lang­a­rna istäl­let för torgen där ka­me­rorna be­vakar, en­ligt po­lisen.
Brå har gjort en sam­man­ställning av in­ter­na­tio­nell fors­kning på om­rå­det. Den vi­sar att vissa brott, främst bil­in­brott på par­ker­ings­platser och i ga­ra­ge, minskar, me­dan narkotikabrottsligheten inte minskar utan bara flyttar. En forsk­nings­rap­port från Berkleyuniversitetet vi­sar att brotts­lig­heten minskade med 22 pro­cent när ka­me­ror sattes upp – men bara inom en ra­die av 30 me­ter runt ka­me­rorna. En rap­port från po­lisen i London, tro­li­gen världens mest ka­mer­a­öve­rvakade hu­vud­stad, hävdar att bara ett brott löses per 1 000 in­stal­lerade ka­me­ror.
Fors­kningen är inte så om­fattande att det går att dra helt sä­kra slut­satser om hur ef­fek­tivt det är med ka­mer­a­öve­rvakning för att mot­verka el­ler av­slöja brott. En slut­sats kan ändå dras. Ka­me­ror räc­ker inte för att kom­ma åt brotts­lig­heten.
Dess­utom är det vik­tigt att väga ka­me­rornas ef­fek­ti­vi­tet mot det in­teg­ri­tets­in­trång mot he­der­liga med­bor­ga­re som över­vak­ningen all­tid in­ne­bär. Ka­me­ror på en plats leder ock­så ofta till för­slag om ka­me­ror på fler platser.
Det hindrar inte att det är bra med mi­ndre ri­gida re­gler för över­vak­nings­ka­me­ror i mil­jöer där brotts­lig­heten är om­fattande. Kan käns­lan av trygg­het hos de bo­en­de öka ge­nom ka­me­ror är det ett starkt skäl. Men an­dra åt­gärder är vik­tigare för att mot­verka brott.

×