Så ska­par man fler na­tio­na­lister

Ka­ta­lo­ni­ens själv­stän­dig­hets­kamp leder till ofri­vil­liga al­li­anser. De som pro­te­sterat mot oroligheterna un­der den gångna helgens lo­kala folk­om­röstning kommer från längst ut på väns­ter- och hö­ger­kanten. Främ­lings­fi­ent­liga och väns­ter­par­tier pro­te­sterar, me­dan mit­ten manar till ne­ut­ra­li­tet. Bland an­dra Frank­ri­kes pre­si­dent Macron har hävdat att det är ren spansk in­ri­kes­po­li­tik och att Spa­ni­en måste få lösa frå­gan själv.
Det är bland an­nat det­ta som är för­delen med EU: i egen­skap av al­li­ans­kol­le­gor inom EU kan man upp­mana till att inte an­vända onö­digt våld mot med­bor­ga­rna el­ler mot­verka den de­mo­kra­tiska pro­cessen. Det finns re­gler för hur man för­väntas bete sig som EU-land. Re­glerna måste följas även om med­bor­ga­rna be­ter sig på ett sätt som en stats re­ger­ing inte trivs med.
Över­drivet an­vändande av våld kan all­tid för­dömas, oav­sett om våld­sam­heter upp­står i sam­band med en na­tio­nell el­ler eu­ro­pe­isk el­ler glo­bal an­ge­lä­gen­het.
Sna­ra­re borde EU bli bätt­re på att mar­kera mot med­lems­stater som inte be­ter sig som man ska för att kun­na vara med­lem. Na­tio­nal­statens själv­stän­dig­het kan inte vara en stän­dig ur­säkt för att åsi­do­sätta de de­mo­kra­tiska spel­re­gler som finns för att med­lems­staterna ska sam­ma för­ut­sätt­ningar för.
Att över­falla och ska­da med­bor­ga­re på väg till val­lo­kaler är inte inom spel­re­glerna för EU-länder, oav­sett om va­len sker i cen­tral­re­ger­ingens regi el­ler inte.
Val­del­ta­gan­det i folk­om­röstningen var re­la­tivt lågt. Kan­ske be­rodde det på risken för oroligheter el­ler på att re­sul­tatet inte var bin­dan­de el­ler ens råd­gi­van­de för re­ger­ingen. Den spans­ka re­ger­ingen kun­de ha pekat på det som ett skäl till att de inte vill dis­ku­tera frå­gan med ka­ta­lanerna och hän­visa till för svagt folk­ligt stöd.
Istäl­let kallar man in kra­vall­po­lis och an­vänder ett över­våld som är obe­grip­ligt an­nat än som ren skräm­sel­tak­tik, oav­sett hur man ställer sig i frå­gan. Nu lär det istäl­let kon­tra­pro­duk­tivt stärka mo­ti­va­tionen för de ka­ta­lanska na­tio­na­listerna.

×