Forska fritt om både kvin­nor och män

Kvin­nor drabbas of­tare än män av ut­bränd­het. Det be­ror san­no­likt del­vis på bris­tan­de jäm­ställd­het och bris­tan­de för­vänt­ningar på könen.
I kvin­no­do­mi­ne­rade branscher be­skrivs ar­bets­upp­gifterna som svårare att tids­be­stämma, vil­ket leder till stress, en­ligt psy­ko­logen Kers­tin Je­ding vid Stress­mot­tag­ningen i Stock­holm. Hon be­skriver ett be­te­en­de­möns­ter där kvin­nor ac­cep­terar att be­lastas med ex­tra ar­bets­upp­gifter som att handla fika på väg till jobbet, efter­som de är vana vid att göra mer hem­ma och där­för inte säger ifrån.
Men Je­ding påpekar ock­så att män dels lär vara un­der­be­handlade för ut­bränd­het och dels att det inte forskas på bio­lo­giska skill­nader som en bi­dragande or­sak. Man vill inte fram­häva bio­lo­giska skill­nader efter­som man är rädd att det kan be­fästa köns­ste­reo­typer ge­nom att peka på skill­nader mel­lan män och kvin­nor.
Det är ett väl­känt pro­blem att män och kvin­nor be­mö­ts oli­ka inom vården och be­handlas oli­ka. In­get av könen tjä­nar på det­ta. Ett bra ex­em­pel är hjärt­at­tacker, där män och kvin­nor kan få helt oli­ka symp­tom. Efter­som mans­kroppen är norm för­står kvin­nor kan­ske inte ens att de fått en hjärt­at­tack, efter­som symp­tomen är mer dif­fusa.
Män möts i myc­ket stör­re ut­sträckning av an­ta­gan­det att de­ras symp­tom är fy­siska. Kvin­nor an­tas å an­dra si­dan ha psy­kiska el­ler psy­ko­so­ma­tiska pro­blem. Det leder till att båda könen ris­kerar att fel­be­handlas på ett sätt som orsakar per­son­ligt li­dan­de och stora kost­nader för sam­häl­let. Man kan lätt fö­re­ställa sig van­makten hos en de­pri­me­rad man som an­tas lida av led­värk men i själva verket har psy­ko­so­ma­tiska smär­tor på grund av dep­res­sion, el­ler en kvin­na som an­tas si­mu­lera el­ler ”upp­leva det som” att hon har ont, trots att dia­gnosen kan­ske borde vara rent fy­sisk.
Att ock­så forska kring bio­lo­giska skill­nader är det enda sant jäm­ställda. Att dra sig för att titta på skill­nader mel­lan könen in­ne­bär li­dan­de för alla.


Martina Jarminder
Skepps­ga­tan 1D
21752 Mal­mö

×