Spän­nan­de val av ny par­ti­sek­re­te­ra­re (M)

Gun­nar Ström­mer blir Mo­de­raternas nye par­ti­sek­re­te­ra­re. Den ny­li­gen ut­sedde An­ders Ed­holm får kliva till­ba­ka till rollen som bi­trädande.
Ström­mer var ord­fö­ran­de för Mo­de­rata ung­doms­för­bundet de sis­ta åren av 1990-ta­let. Han var en av de mer in­tres­santa och oför­ut­säg­bara i den rollen.
Där­för var det inte helt för­vånande att han läm­nade po­li­tiken med upp­draget 2000 och äg­nade sig åt ad­vo­kat­yr­ket. Han var med och bil­dade Cent­rum för rätt­visa som tagit sig an mån­ga per­soner som be­handlats fel av of­fent­liga myn­dig­heter och be­römde sig vid press­kon­fe­rensen av att ha stämt både röd­gröna och al­li­ans­kom­muner lik­som re­ger­ingar av oli­ka färg.
Som ad­vo­kat har han allt­så ställt sig på ”den li­lla män­ni­skans” sida mer än de flesta. Den in­ställningen har han nyt­ta av som par­ti­sek­re­te­ra­re. Det är en pro­fil som Mo­de­raterna be­höver stärka.
Den stämmer ock­så väl över­ens med Ulf Kris­ters­sons en­ga­ge­mang för möj­lig­heten att göra klass­re­sor, att ung­domar med för­äl­drar som har pro­blem ska kun­na ut­vecklas ef­ter sina egna för­ut­sätt­ningar.
To­bi­as Bill­ström kommer till­ba­ka från den näs­tan opo­li­tiska rollen som vice tal­man till att bli par­tiets grupp­le­da­re. Jes­si­ca Pol­fjärd, som var Anna Kin­berg Batras för­tro­gna grupp­le­da­re, blir istäl­let ar­bets­mark­nads­po­li­tisk ta­les­per­son.
Vem som blir ny vice tal­man av­slöjades inte. Ett gott val skul­le vara den ti­digare sid­steppade Bea­tri­ce Ask.
Yng­ve Su­nes­son

×